نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و مسئله‌ی استفاده‌ی جنسی و سوءاستفاده جنسی از زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم ، ایران

چکیده

متأسفانه طی دو دهه گذشته در کشورهای مختلف از جمله جمهوری آفریقای مرکزی مشاهده شده است که جرائم جنسی توسط افراد مسئول حفاظت از جمعیت‌های محلی رخ داده است. تعداد کشورهایی که در آنها سوءاستفاده و بهره-برداری جنسی توسط حافظان صلح سازمان ملل رخ داده، افزایش یافته که حتی در مواردی این سوءاستفاده‌ها سازمان‌یافته بوده است. برای مثال تحقیقی در هائیتی نشان داد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در تجارت جنسی 229 زن در ازای مواردی مانند غذا و دارو دخیل بوده‌اند. طبق همان تحقیق، در سالهای 2008 تا 2013، 500 دعوای بهره‌برداری و سوءاستفاده جنسی علیه پرسنل حافظان صلح سازمان ملل اقامه شده است. با این حال اصلاحات اعمال شده در سازمان ملل طی دهه گذشته در از بین بردن جرائم جنسی از سوی حافظان صلح سازمان ملل ناکام بوده است. موضع حقوقدانان و کشورها نیز نسبت به مساله سوء استفاده جنسی توأم با انتقادهای شدید نسبت به خدشه دار نمودن اعتبار سازمان ملل بوده است.نوشتار حاضر نگاهی به تخلفات صلح‌بانی و نقد آن عملکرد و همچنین ارائه راهکارهایی برای زدودن خشونت، تعدیات؛ آن هم توسط سازمانی که خود منادی حمایت از حقوق بشر؛ می باشد.

کلیدواژه‌ها