حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 مازندران

3 دانشجوی دکتری

چکیده

حق ‌رأی از عمده حقوق سیاسی- اجتماعی زنان است که در دهه‌های اخیر به رغم حساسیت‌ها و
موضع‌گیریهای حکومت های مردسالار با تلاش جنبش‌های مدافع حقوق زنان محقق شده است. دیدگاه غالب این جنبش‌ها آن است که زنان در همه دوره‌های حیات و در تمام ادیان، از این حق محروم بوده‌اند و تنها به واسطه تلاش آنان این حق برای زنان به رسمیت شمرده شد. این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی نگارش یافته، درصدد است تا دیدگاه اسلام و نظام سیاسی شیعه را در این باره روشن کند و تاریخچه تحقق این مسأله را بازگو نماید. بررسی‌های اولیه در آموزه‌های اسلامی و سیره پیشوایان بزرگ شیعه نشان می‌دهد که اسلام، زنان را همچون سفیهان، محجوران و ضعفای فکری و عقلی قلمداد نکرده، بلکه رأی و نظر آنها را محترم شمرده ‌است که این امر برخاسته از مبانی و پیش‌فرض‌های انسان شناسی و هستی شناسی ویژ‌ایی است. دستاورد این بحث در تبیین دیدگاه اسلام درباره ‌رأی دادن زنان، اثبات پیشتازی اسلام در این زمینه و به چالش‌کشیدن نظریه‌هایی که اندیشه اعتزال زن در اسلام را تبلیغ می‌کنند، کارکرد آشکاری دارد.

کلیدواژه‌ها