سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی، گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می دهد. تحقیق
حاضر به مطالعه و خوشه بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به بالای ساکن شهر
تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در
بسیاری از حوزه ها متفاوت است و مناطق شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه بندی
می شود. نتیج هی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی با یکدیگر است؛ ب هطور یکه زنان
مذهبی شهر تهران، مؤلف ههای ایرانیِ سبک زندگی را نیز دارند. این نتیجه حاکی است که زنان شهر
تهران با پذیرش و پیاده سازی فرهنگ های ایرانی و اسلامی در حیات خویش، نشان دادند که دین
اسلام، نه تنها مانع سبک زندگی ایرانی آنها نبوده، بلکه حتی با تقویت آن، شاهد همزیستی سبک
زندگی ایرانی-اسلامی هستیم که از ظرفیت بالا و خدمات متقابل برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 • ×     افراسیابی، حسین و مرادی‌فر، طاهره (1394). بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان در شهر یاسوج. مجلة مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان، 13(3)، 77-98.

  ×     باکاک، روبرت (1381). مصرف. ترجمة خسرو صبری، تهران: نشر شیرازه.

  ×     بوردیو، پیر (1381). نظریه کنش، دلایلی عملی و انتخاب عقلانی. ترجمة مرتضی مردیها، تهران: نشر نقش و نگار.

  ×     جوادی، زهراسادات (1389). بررسی میان‌نسلی سبک زندگی زنان (مطالعه موردی شهر یزد). پایان‌نامة کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشگاه تهران، تهران.

  ×     حبیب‌پور گتابی، کرم (1394). انگاره‌های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم. فصلنامة مطالعات راهبردی زنان. فصلنامة مطالعات راهبردی زنان، 18(69)، 7-40.

  ×     حمیدی، الهام و فرجی، مهدی (1387). سبک زندگی و پوشش زنان در تهران. فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، 1(1)، 65-92.

  ×     خادمیان، طلیعه (1387). سبک زندگی و مصرف فرهنگی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب.

  ×     ذکایی، محمد سعید (1387). جوانان، بدن و فرهنگ تناسب. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(1)، 117-141.

  ×     رفعت­جاه، مریم (1387). تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل: مطالعه­ای در زنان شاغل وزارت بازرگانی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 4(11)، 160-137.

  ×     رنجبریان، بهرام، ذبیح‌زاده، کاظم و براری، مجتبی (1390). بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9(2)، 190-163.

  ×     ریتزر، جورج (1379). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.

  ×     شکری، مرسل و عباس‌زاده، محمد (1394). برسی مقایسه‌ای سبک زندگی مصرفی در میان دو گروه زنان شاغل و خانه‌دار در شهر میانه. فصلنامة مطالعات جامعه‌شناختی، 5(19)، 57-70.

  ×     شهابی، محمود (1386). سبک‌های زندگی جهان‌وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت‌های سیاسی آن. پژوهشنامة سبک زندگی، 11، 39-72.

  ×     عباس‌زاده، محمد، نصرالهی، وسطی و دانش، لیلا (1395). آسیب‌شناسی تغییرات سبک زندگی دختران روستایی (مورد مطالعه روستای صوفی استان آذربایجان غربی). فصلنامة بررسی مسایل اجتماعی ایران، 8(1)، 23-49.

  ×     فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. تهران: انتشارات صبح صادق.

  ×     کرم‌اللهی، نعمت‌اللهی و امینی‌فر، صبورا (1397). واکاوی سبک زندگی دختران بر اساس نحوه نمایش خود در شبکه‌های اجتماعی (تحلیل عکس پروفایل دختران در شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و تلگرام). دوفصلنامة مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 4(6)، 119-135.

  ×     کوزر، لویس(1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

  ×     گوشبر، فرهاد (1384). طبقه اجتماعی و سبک زندگی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشگاه تهران، تهران.

  ×     گیدنز، آنتونی (1382). فراسوی چپ و راست. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

  ×     گیدنز، آنتونی (1385). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.

  ×     مجدی، علی‌اکبر، نبوی، رامپور، بهروان، حسین و هوشمند، محمود (1389). سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه‌ی آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین. دوفصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 7(2)، 131-161.

  ×     وبلن، تورستاین (1383). نظریه اقتصادی لباس زنان. ترجمة محمدرضا طاهری، مجلة سوره، 13، 52-55.

  ×     وبلن، تورستاین (1386). نظریه طبقة تن‌آسا. ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

  • Boudreau, P. (1984). Distinction. New York: Rutledge & Keg and Paul.
  • Chao, A. & Schor, J. B. (1998). Empirical tests of status consumption: evidence from women’s cosmetics. Journal of Economic Psychology, 19(1), 107-31.
  • Katz-Gerro, Tally & Sullivan, Oriel (2004). Loisirs, Goûts et Appartenance Sexuelle en Grande-Bretagne: Evolution entre les Années 1960 et 1990 (‘Gendered Leisure: Cross-National Changes from the 1960s to the 1990s’). Sociologie et Societies Special Issue on ‘Goûts, Practiques Culturelles et Inégalitiés Sociales’ (‘Tastes, Cultural Practices and Social Inequalities’), 36(1), 165-86.
  • Kumaravel, Ramprabha (2017). Consumer Shopping Behaviour And The Role Of Women In Shopping-A Literature Review. Research Journal of Social Science & Management, 7(8), 63.
  • Lamont, M. et al. (1996). Cultural and Moral Boundries in the United States: Structural position, geographic location, and lifestyle explanations. Poetics, 2(4), 31-56.
  • Maqbool, Adeel & Atiq, Rizwana (2014). Changing Lifestyle of Women–An Empirical Study. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(4), 70-78.
  • Ranjitha, G. P. & Unnithan, Anandakuttan B. (2018). Self and Identity of Being an Ideal Woman: An Exploratory Qualitative Study. IIM Kozhikode Society & Management Review, 7(1), 33-44.
  • Simmel, G. (1957). Fashion. American Journal of Dociology, 62(6), 541-558.
  • Sobel, Michael E. (1983). Lifestyle and social structure. Washington, D.C. Academic press.
  • Stokburger-Sauer, N. E. & Teichmann, K. (2011). Is luxury just a female thing? The role of gender in luxury brand consumption. Journal of business research.