مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، علوم اجتماعی، تهران مرکز، تهران، ایران

2 جامعه شناسی. علوم اجتماعی. تهران مرکز. تهران. ایران

چکیده

< p>چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی و فهم جامعه‌شناسانه صنعت بدن و انجام جراحی‌های زیبایی زنان و مردان است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرندد تئوری انجام شده است. ابزار استفاده شده جهت گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته بوده است. از روش نمونه‌گیری هدفمند، جهت انتخاب افراد مصاحبه‌شونده و از نمونه‌گیری نظری جهت تشخیص تعداد افراد استفاده شده‌است. جامعه مورد بررسی، زنان و مردان ساکن شهر تهران هستند که انجام جراحی زیبایی داشته‌اند. تعداد نمونه‌ی بررسی شده، 42 نفر از زنان و مردانی است که تجربه جراحی زیبایی داشته‌اند. از این تعداد 27 نفر زن و 15 نفر مرد هستند. بر اساس یافته‌ها ، شرایط علی این پژوهش، ترس از طرد شدن و تصویر ذهنی منفی نسبت به بدن برای زنان و حقارت و خودکم‌بینی برای مردان بوده است. میل به زیبایی و ابراز‌گرایی بدنی در زنان، پدیده محوری پژوهش است و این مورد در مردان هم‌نوایی با خواسته‌های جامعه است. این پدیده در گروه زنان در بستر ارزش‌های اجتماعی و شرایط خانوادگی اتفاق افتاده است و در گروه مردان در بستر شرایط اقتصادی. در هر دو گروه حس تعارض به عنوان شرایط مداخله‌گر و تبلیغات و ترغیب دیگران به جراحی شرایط تسهیل‌گر این پدیده است. پی‌آمدها و آثار جراحی زیبایی برای زنان، افزایش اعتمادبه‌نفس، صرفه‌جویی در زمان و صرفه‌جویی اقتصادی است و پی‌آمدهای جراحی زیبایی برای مردان احساس رضایت از خود و تأیید دیگران بوده‌است.
کلید واژگان: صنعت بدن، جراحی زیبایی، اقتصاد بدن، زنان و مردان

کلیدواژه‌ها