بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت شناسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از مقاله پیش رو بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتارها و نیات باروری زنان می‏باشد. این مطالعه به شیوه‏ پیمایش نمونه ای در میان زنان متأهل 35-18 ساله ساکن در شهر تهران اجراء و داده های آن با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. یافته ها نشان داد که متوسط باروری ایده ‏آل زنان مورد بررسی 2.1 فرزند، باروری مطلوب 1.9 فرزند و تعداد فرزندان زنده متولد شده زنان (CEB) تا زمان بررسی 1.3 فرزند می ‏باشد. همچنین، نتایج بررسی نشان داد والدین زنان پاسخگو نفوذ و فشار بیشتری بر فرزندآوری و همچنین حمایت و مراقبت از فرزندان آنها دارند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد در کنار متغیرهای جمعیتی نظیر سن، تحصیلات و درآمد، هنجارها و رفتارهای باروری افراد مهم در شبکه اجتماعی (نظیر برادر، خواهر و دوستان) و همچنین حمایت خانوادگی تأثیر معناداری بر نیات و رفتارهای باروری زنان دارد. در نتیجه گیری از مقاله می توان گفت که باروری نه تنها تحت تأثیر خصوصیات فردی و جمعیت شناختی است، بلکه از خصوصیات و رفتارهای افرادی که فرد با آنها در تعامل است و شبکه اجتماعی که بدان تعلّق دارد، نیز تأثیر می پذیرد. مکانیزم این اثرگذاری از طریق فرایندهای یادگیری، سرایت، نفوذ و فشار اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها