تفاوتهای نسلی ارزش ازدواج: مورد مطالعه شهر هشتگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و کارشناس معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوتهای نسلی ارزش ازدواج در شهر هشتگرد انجام شد. داده‌ها با استفاده از پیمایشی که در سال 1393 بر روی 379 نفر (نسل جوان 163 نفر، نسل میانسال 175 نفر و نسل بزرگسال 41 نفر) از شهروندان شهر قدیم هشتگرد انجام گرفت، جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد تفاوت آماری معنی داری در ارزش ازدواج در نسلهای مورد مطالعه وجود دارد و این تاثیر در حضور متغیرهای اقتصادی اجتماعی نیز همچنان پابرجاست. با این حال نمره شاخص ارزش ازدواج در هر سه نسل در سطح متوسط است و ترکیبی از ارزشهای سنتی و مدرن در ازدواج را در هر سه نسل شاهد هستیم. بیشترین تفاوت نسلی مربوط به گویه های معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج و سپس ازدواج با اقوام نزدیک می باشد. که اولی به افزایش ازدواجهای عقلانی و دومی به جلوگیری و یا کاههش آسیبهای و خطرات ناشی از ازدواج خویشاوندی کمک می نماید. در سایر ابعاد به ویژه اهمیت رضایت پدر و مادر در ازدواج، پایین بودن سن دختر از پسر و مخالفت با خواستگاری دختر از پسر دیدگاه هر سه نسل به یکدیگر نزدیک می باشد و تفاوتها اندک است. نتایج نشان داد متغیر نسل به همراه جنس، نوع رسانه، و تقید به مناسک دینی رابطه معنی داری با ارزش ازدواج دارد.با توجه به اهمیت خانواده در جامعه ایران اتخاذ سیاستهای حمایتی به ویژه در حوزه اشتغال و مسکن می تواند در تمایل و گرایش جوانان به ازدواج نقش موثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها