آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای موبایلی در خانواده ایرانی (با تاکید بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره

چکیده

. این مقاله پژوهشی درصدد شناسایی نقاط قوت ـ ضعف، فرصت ـ تهدید شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی در خانواده ایرانی و تعیین راهبردهای استفاده از این شبکه‌ها برای خانواده ایرانی است. روش این پژوهش روش تحلیل راهبردی یا SWOT(سوات) است. جامعه آماری آن سه گروه استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی، مدیران اجرایی و کاربران حرفه‌ای هستند. حجم نمونه 40 نفر و روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی است. تکنیک گردآوری اطلاعات از مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و مصاحبه کانونی استفاده شد. تکنیک پردازش داده‌ها براساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارج (EFE) و ماتریس SPACE برای تعیین و ارزیابی موقعیت و ماتریس QSPM ارزیابی و اولویت‌بندی راهبردها و انتخاب راهبرد بهینه استفاده شد. مهمترین قوت این شبکه‌ها و نرم‌افزار موبایلی افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی اعضای خانواده و مهمترین ضعف عدم توجه خانواده به رعایت اصول ایمنی در عضویت شبکه‌ها و گروه‌ها، مهمترین فرصت تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های بومی با محوریت حمایت از خانواده‌های سالم و سرگرمی‌های مفید و مهمترین تهدید تغییر سبک زندگی و ترویج جدایی خانواده به مثابه مهمترین نهاد اجتماعی در فرهنگ اسلامی و ایرانی است. مهمترین راهبردها نیز بهره-گیری از ظرفیت کمی و کیفی بالای کاربران ایرانی جهت تولید و اشاعه محتواهای دینی، فرهنگی و اخلاقی در دو سطح داخلی و خارجی در حوزه خانواده، همگرایی نهادهای فعال دولتی و غیردولتی در افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی خانواده جهت حضور در شبکه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها