زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏ آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه (س).

چکیده

امروزه زنان نیز برای رفع نیازهای اجتماعی در حوزه کسب‌وکار، به‌اندازه مردان کار می‌کنند اما محیط کاری تلویحاً مردانه شرکت‌ها، دستیابی به اهداف اجتماعی را بسیار دشوار نموده است. در این راستا حرکت به‌سوی کارآفرینی اجتماعی می‌تواند بهترین ابزار برای یک رقابت برابر باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی پیشران‌های ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی است. رویکرد این پژوهش کیفی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران، دست‌اندرکاران و خبرگان حوزه‌های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی به‌خصوص کارآفرینی زنان با 5 سال سابقه کاری مفید تشکیل می‌دهند که با روش غیر احتمالی گلوله برفی و از طریق مصاحبه با 14 نفر اشباع نظری حاصل‌شده است. روش تجزیه تحلیل داده‌ها با توجه به استراتژی پژوهش تحلیل مضمون می‌باشد که درنتیجه 56 شاخص اولیه، 37 کد گزینشی، 7 تم فرعی و 3 تم اصلی برچسب‌گذاری گردید. نتایج نشان می‌دهد بر ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی می‌بایست به عوامل «توانمندسازی چندگانه» با شاخص‌های «تحریک‌کننده‌ها» و «تسهیل گر» و عوامل «ظرفیت‌سازی پویا» که دربرگیرنده «تثبیت‌کننده‌ها» و «بسترسازی» است توجه نمود؛ زیرا این اقدامات موجب «خلق ارزش اجتماعی» از طریق «حمایت سازها»، «هنجارهای اجتماعی» و «هم‌افزایی اجتماعی» می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 • ×     ابویی اردکان، محمد؛ لبافی، سمیه؛ آذرپور، سمانه و مهدیه جلال­پور (1393). «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان»، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، د 6، ش11.

  ×     حاجی­لو،وحید، ولی­زاده،حبیب و زهرا مقیمی (1399). « شناسایی مؤلفه­های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران»، مطالعات راهبردی زنان، د23، ش 89.

  ×     موسوی لقمان، سیده اشرف؛ رفیعی آتانی، عطاءالله و معینی، علیرضا (1398). تحلیل مضمون سیاست‌های اقتصاد خانواده در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، د21، ش 83.

  ×     اردلان، محمدرضا؛ سلطان‌زاده، وحید (1394). تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، د 3، ش 8.

  ×     رحیمیان، حمید؛ احمدپور داریانی، محمود؛ عباسپور، عبا و فرنوش اعلامی (1392). «شناسایی عوامل علی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران»، توسعه کارآفرینی، د 1، ش 6.

  ×     روشن نیا، داوود؛ خادمی شهریور، رقیه و سعید قوتی (1394). «چالش‌ها و موانع اجتماعی کارآفرینی زنان». کار و جامعه، د 24، ش 188.

  ×     عزیزی، محمد و مریم ملایجردی (1396). «روش‎های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی». تحقیقات مالی، 1(19).

  ×     علیخانی داد وکلایی، مهدی (2015). «چالش‌های پیش روزنان در کارآفرینی کشاورزی». کارآفرینی در کشاورزی، د 4، ش 1.

  ×     فاضلی، فریبا؛ طولابی، زینب و یاسان الله پور اشرف (1398). «شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام)»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، د 39، ش 10.

  ×     فیروزآبادی، سید احمد؛ ایمانی جاجرمی، حسین و حمیده دباغی (1397). «تعاونی‌های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی (مطالعه­ی موردی: تعاونی زنان روستایی مهر آفرین ارم- شهرستان پاکدشت)»، زن در توسعه و سیاست، د 16، ش 1.

  ×     مالکی، رسول؛ ییلاق چغاخور، حمید و مصطفی احمدوند (1394). «بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ش 25.

  ×     مرجانی، تیمور و سید صدرالدین صدری (1393). «توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راهکارها»، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، د 2، ش 12.

  ×     موحدی، رضا و احمد یعقوبی فرانی (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، د 12، ش4.

  ×     وارسته­فر، افسانه و مهناز وکیلی­فر (1305). «زنان کارآفرین (مطالعه موردی و مقایسه‌ای دو استان تهران و سمنان)» آینده‌پژوهی مدیریت، د1، ش 27.

   

  • Agarwal, S., & Lenka, U. (2015). Study on work life balance of women entrepreneurs, Industrial and Commercial Training, 47.
  • Al Mamun, A., Rajennd, A., Muniady, L., Permarupa, P. Y., Zainol, N. R. B., Nawi, N. B. C., & Malarvizhi, C. (2016). Social capital and entrepreneurial competencies: A study among women micro-entrepreneurs in Malaysia. The journal of developing areas, 50(5).
  • Anggadwita, G., Luturlean, B. S., Ramadani, V., & Ratten, V. (2017). Socio-cultural environments and emerging economy entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies.
  • Anggahegari, P., Yudoko, G., & Rudito, B. (2018). Female Social Entrepreneur Movement in Indonesia. International Journal of Entrepreneurship.
  • Arend, R. J. (2020). Modelling Social Entrepreneurship: Consideration of the Reacting Forces. Journal of Social Entrepreneurship.
  • Asha, k. (2018). A study on problems faced by rural entrpreneurs in India and remedies to solve it. Paper presented at the National Conference on “Innovation, Entrepreneurship and Start-UPS for Eco-nomic Transformation-Trends, opportunities and Challenges.
  • Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2012). Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Revista de Administracao, 47(3).
  • Bahrein, A. B. A., Zakaria, M. N., Ismail, M., Yaacob, M. R., Ghazali, M. S., & Sofian, M. F. (2018). Factors Affecting Entrepreneurial Intention and Social Entrepreneurship Intention: A Conceptual Model. International Journal of Accounting, 3(8).
  • Belasen, A., & Angiello, J. (2018). The Important Role of Women in Social Entrepreneurship. In Women and Leadership, Springer.
  • Bhushan, B. (2020). Motivational Model of Social Entrepreneurship: Exploring the Shaping of Engagement of Social Entrepreneur. In Methodological Issues in Social Entrepreneurship Knowledge and Practice , Springer.
  • Chinomona, E., & Maziriri, E. T. (2015). Women in action: Challenges facing women entrepreneurs in the Gauteng Province of South Africa. International Business & Economics Research Journal (IBER), 14(6).
  • Dahles, H., Verver, M., Khieng, S., Manders, I., & Schellens, N. (2019). Scaling up social enterprise: Predicament or prospect in a comparative perspective. Journal of Social Entrepreneurship.
  • Douglas, E., & Prentice, C. (2019). Innovation and profit motivations for social entrepreneurship: A fuzzy-set analysis. Journal of Business Research, 99(2019).
  • Dutta, S. (2019). Seeing parochially and acting locally: Social exposure, problem identification and social entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 34(6).
  • Gbadamosi, A. (2019). Women-entrepreneurship, religiosity, and value-co-creation with ethnic consumers: revisiting the paradox. Journal of Strategic Marketing, 27(4).
   • Ghouse, S., McElwee, G., Meaton, J., & Durrah, O. (2017). Barriers to rural women entrepreneurs in Oman. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(6), 998-1016. https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2017-0070
  • Hasan, F. S., Almubarak, M. M. S., & Ahmed, A. (2016). Factors influencing women entrepreneurs’ performance in SMEs. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development.
  • Haugh, H. M., & Talwar, A. (2016). Linking social entrepreneurship and social change: The mediating role of empowerment. Journal of business ethics, 133(4).
  • Jarrodi, H., Byrne, J., & Bureau, S. (2019). A political ideology lens on social entrepreneurship motivations. Entrepreneurship & Regional Development, 31(7-8).
  • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational researcher, 33(7).
  • Kimbu, A. N., & Ngoasong, M. Z. (2016). Women as vectors of social entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 60.
  • Ladge, J., Eddleston, K. A., & Sugiyama, K. (2019). Am I an entrepreneur? How imposter fears hinder women entrepreneurs’ business growth. Business horizons, 62(5).
   • Lang, R., & Fink, M. (2019). Rural social entrepreneurship: The role of social capital within and across institutional levels. Journal of Rural Studies, 70.
   • Mair, J. & Martí, J. (2016). “Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight, Journal of World Business, 41(1): pp 36- 44.
  • Mendez-Picazo, M.-T., Ribeiro-Soriano, D., & Galindo-Martín, M.-Á. n. (2015). Drivers of social entrepreneurship. European Journal of International Management, 9(6).
  • Nandan, M., London, M., & Bent-Goodley, T. (2015). Social workers as social change agents: Social innovation, social intrapreneurship, and social entrepreneurship. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 39(1).
  • Nieva, F. O. (2015). Social women entrepreneurship in the Kingdom of Saudi Arabia. Journal of global entrepreneurship research, 5(1).
  • Ozsungur, F. (2019). The effects of technology acceptance and use behaviour on women’s entrepreneurship motivation factors. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 13(3).
  • Palacios-Marqués, D., García, M. G., Sánchez, M. M., & Mari, M. P. A. (2019). Social entrepreneurship and organizational performance: A study of the mediating role of distinctive competencies in marketing. Journal of Business Research, 101.
  • Saebi, T., Foss, N. J., & Linder, S. (2019). Social entrepreneurship research: Past achievements and future promises. Journal of Management, 45(1).
  • Satar, M. S., & John, S. (2019). The critical success factors of social entrepreneurship in India: an empirical study. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 37(3).
  • Sekliuckiene, J., & Kisielius, E. (2015). Development of social entrepreneurship initiatives: a theoretical framework. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213.
  • Terjesen, S., Bosma, N., & Stam, E. (2016). Advancing public policy for high-growth, female, and social entrepreneurs. Public Administration Review, 76(2).
  • Terziev, V., Natalia, B., & Georgiev, M. (2019). Support structures for the development of social entrepreneurship. KNOWLEDGE–International Journal, 29.
  • Tiwari, P., Bhat, A. K., & Tikoria, J. (2018). Factors affecting individual’s intention to become a social entrepreneur. In Social Entrepreneurship and Sustainable Business Models, Springer.
  • Welsh, D. H., Memili, E., & Kaciak, E. (2016). An empirical analysis of the impact of family moral support on Turkish women entrepreneurs. Journal of Innovation & Knowledge, 1(1).
  • Yu, T.-L., & Wang, J.-H. (2019). Factors affecting social entrepreneurship intentions among agricultural university students in Taiwan. International Food and Agribusiness Management Review, 22.