نویسنده = علی محمّدیان
مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه

دوره 16، شماره 62، اسفند 1392، صفحه 177-217

محمدرضا علمی سولا؛ علی محمدیان


واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت

دوره 15، شماره 57، آذر 1391، صفحه 185-222

محمدرضا علمی سولا؛ اسدالله لطفی؛ علی محمّدیان