نویسنده = کرم حبیب پور گتابی
تعداد مقالات: 7
1. سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

دوره 22، 85(پاییز1398)، پاییز 1398، صفحه 7-27

10.22095/JWSS.2019.109563

کرم حبیب پور گتابی؛ رضا صفری شالی


3. مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19)

دوره 19، 73 (پاییز 1395)، پاییز 1395، صفحه 95-124

10.22095/jwss.2016.44402

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


4. انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، پاییز 1394، صفحه 7-40

کرم حبیب پور گتابی


5. رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، پاییز 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


6. مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

دوره 15، 58 (زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 163-190

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار؛ رضا فرج تبار


7. عوامل طلاق در استان مازندران

دوره 14، 53 (پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 87-127

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار