نویسنده = کرم حبیب پور گتابی
سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

دوره 22، 85(پاییز 1398)، آذر 1398، صفحه 7-27

10.22095/JWSS.2019.109563

کرم حبیب پور گتابی؛ رضا صفری شالی


انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، آذر 1394، صفحه 7-40

کرم حبیب پور گتابی


رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، آذر 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

دوره 15، 58 (زمستان 1391)، اسفند 1391، صفحه 163-190

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار؛ رضا فرج تبار


عوامل طلاق در استان مازندران

دوره 14، 53 (پاییز 1390)، آذر 1390، صفحه 87-127

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار