دوره و شماره: دوره 21، 83(بهار 1398) - شماره پیاپی 83، بهار 1398، صفحه 1-180 
1. تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند شهر بوکان

صفحه 7-30

10.22095/jwss.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


3. نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374)

صفحه 53-80

10.22095/jwss.2019.100372

رقیه هاتفی مستقیم؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری


4. تحلیل مضمون سیاست‌های اقتصاد خانواده در ایران

صفحه 81-104

10.22095/jwss.2019.100373

سیده اشرف موسوی لقمان؛ علیرضا معینی؛ عطاء الله رفیعی آتانی


6. شناسایی ابعاد سازنده‌ی طرد اجتماعی زندانیان زن

صفحه 123-146

10.22095/jwss.2019.100384

مجتبی روشن پور؛ رضاعلی محسنی؛ حسین آقاجانی مرساء