کلیدواژه‌ها = جمعیت
آسیب‌شناسی تقنین سیاست‌های جمعیتی و ارائه شاخص‌های مطلوب

دوره 22، 86( زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، بهمن 1393، صفحه 117-156

سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی


بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم

دوره 14، 55 (بهار 1391)، خرداد 1391، صفحه 227-262

مونس سیاح؛ مانا مس کار؛ مهلا مس کار