دوره و شماره: دوره 11، 41 (پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 1-240