نقد و بررسی مهریه در لایحه ی حمایت از خا نواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی
حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی ۲۵ لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم بک، احمد و علاءالدین واصل، 2003. احکام الأحوال الشخصیه فی شریعه الإسلامیه و القانون، قاهره، مکتبه الأزهریه، ج3 و 5.
ابوزهره، محمد، 1985. الأحوال الشخصیه، قاهره، العاده ج3.
 امامی، سید حسن، 1372. حقوق مدنی، تهران، اسماعیلیه، ج 1.
امیر احمدی، محمدرضا، 1388.  نظام مالی خانواده،تهران، میزان، ج1.
انصاری، شیخ مرتضی، 1374. المکاسب، تبریز، دهاقانی، ج 1.
بدران، ابوالعیینین، 1410. الفقه المقارن للأحوال الشخصیه، دار الهضه العربیه، ج1.
جبعی عاملی، زین الدین بن علی، 1374. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبة آیت­الله مرعشی، ج6.
جلالی، سیدمهدی، 1389. حقوق خانواده، تهران، خرسندی، ج1.
حر عاملی، محمدبن الحسن. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج15.
 زحیلی، وهبه. الفقه الحنبلی المیسر.
زوکاغی، احمد، 2002. الزواج والطلاق، مراکش، دار القلم.
سیدمرتضی، ابوالقاسم، 1410. الإنتصار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
شهبون، عبدالکریم، 2000. شرح مدونه الاحوال الشخصیه، مراکش، نجاح الجدیده.
صدر ، محمد باقر، 1982. اقتصادنا، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
طباطبایی، سید محمد حسین. مکتب اسلام، قم، حکمت، (ش7).
عطری، ممدوح، 1997. الأحوال الشخصیه، دمشق، النودی، ج1.
علی­بن الحسن، 1414. جامع المقاصد، قم، مهر، ج 1 و 13.
گرجی، ابوالقاسم و همکاران، 1384. بررسی تطبیقی حقوق خانواده،تهران، دانشگاه تهران، ج1.
گرکانی، محسن، 1374. مجموعه مقالات کنگرة بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، تهران، عروج، ج4.
مطهری، مرتضی، 1376. اسلام و مقتضیات زمان و مکان، تهران، صدرا، ج 2.
موسوی خمینی، سیدروح الله، 1380. تحریر الوسیله، قم، اسلامی، ج 2.
مکارم شیرازی، ناصر، 1388. احکام بانوان، قم، امام علی.
نائینی، 1376. منیه الطالب، قم، مهر، ج 2.
ناجی، محسن، 1970. شرح قانون احوال الشخصیه، بغداد، الرابطه.
نجفی، محمد حسن، 1994. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 2 و 31.
النوری الشافعی ، محی الدین، 2002. منهاج الطالبین، دمشق، دار البلخه.
ـــــ 1372. صحیفة نور، تهران، ج 21.