کلیدواژه‌ها = مادری
حریم خصوصی زنان در خانواده: بررسی تحلیلی-تطبیقی

دوره 22، 88(تابستان1399)، شهریور 1399، صفحه 31-7

10.22095/jwss.2021.251283.2491

هاله حسینی اکبرنژاد؛ سوده آیت اللهی


بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، 72(تابستان1395)، شهریور 1395، صفحه 7-31

10.22095/jwss.2016.44412

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی


بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی

دوره 14، 53 (پاییز 1390)، آذر 1390، صفحه 211-245

مونس سیاح؛ اکرم حسینی مجرد