کلیدواژه‌ها = ولایت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روایی مدیریت زنان

دوره 18، 72 (تابستان 1395)، تابستان 1395، صفحه 33-56

10.22095/jwss.2016.44413

علی آقاپیروز


2. نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 18، 70 (زمستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 93-139

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ راضیه حسنخانی


3. نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده

دوره 12، 48 (تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 253-294

ابوالقاسم علیدوست


4. بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی

دوره 12، 45 (پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 187-224

عباس ویشته