نویسنده = زینب هاشمی خواه
تعداد مقالات: 1
1. سزارین انتخابی واکاوی تجربه ی زیسته ی نمونه ای از زنان در شهر تهران

دوره 18، 71 ( بهار1395)، بهار 1395، صفحه 7-28

فاطمه جواهری؛ زینب هاشمی خواه