بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22034/jwss.2020.233805.2360

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی براساس تحلیل پیشینه واقعه طی سال‌های 2019-1970 است. روش انجام این مطالعه به صورت تحلیل ثانویه است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار STATA مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد در دوره زمانی 1974-1970، 47 کشور در معرض ریسک وجود داشتند که در سال 2019-2015 به 20 کاهش می‌یابد. 58 درصد از کشورهای آسیایی تا سال 2019 باروری زیر سطح‌جانشینی را تجربه کردند. سرعت و شدت رخداد واقعه کاهش باروری و رسیدن به باروری زیر سطح جانشینی در کشورهای شرق آسیا سریع‌تر از سایر مناطق آسیا است. 50 درصد آسیای مرکزی به باروری زیر سطح جانشینی رسیده‌اند. اگرچه برخی کشورهای آسیای غربی با فاصله 20 ساله باروری زیر سطح جانشینی را تجربه کرده اند ولی سرعت کاهش باروری در این منطقه بالاتر از آسیای مرکزی بوده است. در منطقه جنوب شرق آسیا، در دوره 1974-1970، تنها یک کشور واقعه را تجربه کرده‌ و تا دوره 2019-2015، 45 درصد کشورهای این منطقه به باروری زیرسطح جانشینی رسیدند. کشورهای جنوب آسیا با فاصله طولانی و از دوره 2015-2010 به باروری زیرسطح جانشینی رسیده‌اند و تا دوره 2019-2015، 50 درصد کشورهای این منطقه واقعه را تجربه کردند. نتایج برآورد تابع مخاطره نشان داد متغیرهای امید زندگی در بدو تولد، روش‌های پیشگیری از بارداری، تورم و میزان خام مرگ و میر تاثیر معنی داری بر رسیدن کشورها به باروری زیر سطح جانشینی دارند. مناطق مختلف آسیا در زمینه همگرایی کاهش باروری، روند و مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


 • ×     برمر، سمیه، معصومه علی محمدیان، سید علیرضا سجادی، حسین پوستچی، سید مصطفی حسینی و مهدی یاسری (1397).«آشنایی با مدل­سازی معادلات ساختاری تعمیم­یافته و کاربرد آن در پژوهش­های بهداشتی»، دانشکده بهداشت وانستیتوتحقیقات بهداشتی، د 16، ش1.

  ×     حاجی­لو، وحید، حبیب ولی­زاده و زهرا مقیمی (1399). «شناسایی مؤلفه­های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران»، مطالعات راهبردی زنان، د 23 ، ش 89 .

  ×     ربیعی، علی و سولماز سرابی(1392). «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان»، مدیریت توسعه اجتماعی- فرهنگی، د 1، ش 4.

  ×     رستمعلی­زاده، ولی­اله و پروین علی جمعه­زاده (1396).«بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران»،  توسعهاجتماعی(توسعهانسانیسابق)، د 12 ، ش 3.

  ×     ریاحی، محمداسماعیل(1386). «عوامل مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه­های جنسیتی(مطالعه موردی جوانان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه­ای استان مازندران)». پژوهش زنان. د 5. ش 1.

  ×     سلجوقی، خسرو(1388).«فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه»، کتابنامه علوم اجتماعی، ش 23.

  ×     صالحی امیری، رضا(1386). مفاهیم و نظریه­های فرهنگی، تهران: ققنوس.

  ×     عنایتی، حدیث، معصومه باقری و عبدالحسین نبوی(1389). بررسی عوامل مؤثر برخشونت خانگی علیه زنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  ×     فلاح جلودار،ربیع، سیدجمال فرج اله­ حسینی، سیدمحمود حسینی و سیدمهدی میردامادی(1386). «عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور»، روستا و توسعه، س10،  ش 4.

  ×     کلانتری، صمد، رسول ربانی خوراسگانی و جعفر هزارجریبی(1383). بررسی میزان کارآفرینی دانش­آموختگان در عرصه­ی نشریات و مطبوعات»، علوم اجتماعی، ش 23.

  ×     گروسی، سعیده(1387). «بررسی ساختار قدرت در خانواده­های شهرستان کرمان»، مطالعات راهبردی زنان، د6، ش 2.

  ×     گروسی، سعیده، فاطمه یاری نسب(1399). « تفاوت نسلی نگرش به ارزش­های ازدواج و عوامل موثر در آن در زنان ساکن شهر یاسوج»، مطالعات راهبردی زنان، د­22، ش 87.

  ×     گلرد، پروانه و محمود احمدپور(1389). «تأثیر ساختارهای اجتماعی در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی»، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، س 17، ش 44.

  ×     گلرد، پروانه(1388)، خانواده و راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان ایرانی، زن در توسعه و سیاست، د7 ، شماره2.

  ×     گیدنز، آنتونی (1389). جامعه­شناسی، ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران: نی .

  ×  منصوری نژاد، عبدالحکیم(1389). ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ ﻋﻠـﻮم ﮐﺘﺎﺑـﺪاری و اﻃﻼع­رﺳﺎﻧﯽ، (ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮑﺪه روانﻧﺸﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان).

  ×     موسوی لقمان، سیده اشرف، علیرضا معینی و عطاء‌الله رفیعی‌آتانی(1383).«تحلیل مضمون سیاست­های اقتصاد خانواده در ایران»، مطالعات راهبردی زنان، د21، ش 83.

  ×     میرغفوری، حبیب الله، حسین صیادی تورانلو و  محسن طاهری دمنه (1388). «تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان:  مطالعه­ی موردی استان یزد»، پژوهشنامه­یمدیریت تحول، س 1، ش2.

  ×     نجاتی، وحید، جواد شکرریز، حورا مطیعی و روح الله منصوری سپهر(1392). «بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسش­نامه ارزش­های فرهنگی سازمان»، مشاوره شغلی و سازمانی، د 5، ش15.

  ×     نیازکار، فاطمه و نرگس عرب مقدم (1389). «زنان کارآفرین دانشگاهی نسبت به موانع توسعه­ی کارآفرینی زنان»، تحقیقاتزنان، س 4، ش 1.

  ×     غلامیان، سیدعلی اکبر و حسین نازک­تبار (1386). «فرهنگ کارآفرینی سازمانی»، ماهنامه تدبیر ، ش 188.

  ×     یعقوبی فرانی، احمد، عطیه سلیمانی و رضا موحدی (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی»، مطالعاتاجتماعیروانشناختیزنان، س12، ش 4.

  • Ø Braches, Birgit ,Carole Elliott, (2016). “Articulating the entrepreneurship career: A study of German women entrepreneurs”, International Small Business Journal, isb.sagepub.com.
  • Ø Buttner, E. Holly,(1997). Women entrepreurs moving Beyond The Classceiling Dorothy , Moore – SAGE.  
  • Ø Drucker,peter, (1985). “in novation and entrepreneurship:practice and prill ciples newyork:intarper business,1985”. Entrepreneurship.victoria:Blackwell publishing.
  • Ø Hofstede, G. (1986). “Cultural differences in teaching and learning International”, Journal of Intercultural Relations, 10(3).
  • Ø Hofstede, G. (1994). “Management scientists are human”. Management Science, 40(1).
  • Ø Hofstede, G. (2001), Culture’s consequences (2nd edn). Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Ø Hofstede, G. H, G. J & M. Minkov (2010), “Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its”.
  • Ø Kelley, Donna J., Candida G.Brush, Patricia G Green, and Yana Litovsky, (2011). GEM 2010 Women’s Report, Global Entrepreneurship monitor, available at: http://www.gemconsortium.org/docs/768/gem-2010-womens-report.
  • Ø Lee, Jean, (1996) “The motivation of women entrepreneurs in Singapore”, Women in Management Review, Vol 11.
  • Ø Malmstrom, Malin, Voitkane, Aija, Jeaneth, Johansson, Joakim Wincen, (2020). “What do they think and what do they say? Gender bias”, entrepreneurial attitude in writing and venture capitalists’ funding decisions, Journal of Business Venturing Insights, journal homepage: www.elsevier.com/locate/jbvi.
  • Ø Nambiar ,Yogavelli, Margie Sutherland , & Scheepers Caren Brenda (2019). “The stakeholder ecosystem of women entrepreneurs in South African townships”, Development Southern Africa.
  • Ø Raman, Kavitha, R.N. Anantharaman, Santhi Ramanathan, (2013). “Environmental, Personality and Motivational Factors: A Comparison Study between Women Entrepreneurs and Women Non Entrepreneurs in Malaysia”, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 13.
  • Ø Shabbier, Amama,Silvana Di Gregorio, (1996). “An examination of the relationship between women's personal goals and structural factors influencing their decision to start a business: the case of Pakistan”, Journal of Business Venturing, Vol 11.
  • Ø Seymour, N, (2001). “Women entrepreneurs in the developing world” ,August, Coffman Center for entrepreneurial leadership, Digest number: 1-04.
  • Ø Tlaiss, Hayfaa, (2014). “Women’s Entrepreneurship, Barriers and Culture: Insights from the United Arab Emirates”, The Journal of Entrepreneurship, SAGE.