اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه های قرآنی و همسران بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج

چکیده

از آنجایی که قرآن ارتباط سالم و صمیمی زوجین را در چهارچوب خانواده از ضروریات نیل به کمال فردی و اجتماعی می بیند، لذا شناخت عوامل مثبت و منفی مؤثر در روابط همسران بر مبنای قرآن و سنت از پژوهش های مهم و بنیادی است. در این مقاله با این فرض که بخشی از داستان های قرآنی که حاکی از ارتباطات همسران اسوه ی قرآنی با یکدیگر است و نیز آیات بیانگر اوصاف همسران بهشتی، به منظور الگوسازی و ارائه ی راهکارهای عملی است، ابتدا به بررسی اصول و معیارهای حاکم بر زندگی مشترک مطلوب اسلام پرداخته شد. سپس با تحلیل جلوه های رفتاری همسران اسوه ی قرآنی و اوصاف همسران بهشتی و کیفیت گفتار و کردار آنان در پرتو آن معیارها، الگوهایی راهبردی در ایجاد روابط صمیمی از قرآن استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
ابن‌العربی، محمّد بن عبدالله. احکام القرآن.
اربلی، علی بن عیسی1381. کشف الغمه، تبریز، بنی‌هاشم .
امین، سیده نصرت (بانوی اصفهانی) 1361. مخزن‌العرفان ، تهران، نهضت زنان مسلمان.
تمیمی آمدی، عبدالواحد1377. غررالحکم و دررالکلم، ترجمه­ی سیّد هاشم رسولی محلاتی، تهران، فرهنگ اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله 1385. تسنیم، قم، نشر اسراء.
حرّ عاملی، محمّدبن حسن 1409. وسائل‌الشیعه، قم، آل البیت.
زمخشری، محمود 1407.  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربی.
شوکانی، محمّدبن علی 1414.  فتح‌القدیر، بیروت، دارالکلم الطیب.
صدرالمتألهین، محمّد بن ابراهیم 1366. تفسیر القرآن الکریم، قم، بیدار.
صدوق، محمّد بن علی بابویه قمی 1413.  من لایحضره‌الفقیه، قم، جامعه مدرسین.
طباطبایی، سیّد محمّد حسین 1417.  المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه.
طبرسی، حسن بن فضل1412. مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی .
طبرسی، فضل بن حسن1372. مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
طوسی، محمّدبن حسن.  التبیان، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه 1415. نور‌الثقلین، قم، اسماعیلیان.
کاشانی، ملا فتح‌الله 1336. منهج‌الصادقین، تهران، محمد حسن علمی.
گرجی، منیر 1376. نگرش قرآن بر حضور زن در تاریخ انبیاء، تهران، تبلیغات اسلامی.
گنابادی، سلطان محمّد 1408. بیان‌السعادة فی مقامات العبادة، بیروت، الأعلمی للمطبوعات.
مجلسی، محمّد باقر 1404. بحارالانوار، بیروت، الوفاء.
محمّدی ری شهری، محمّد1383. میزان‌الحکمه، قم، دارالحدیث.
مکارم شیرازی، ناصر 1374. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
نجفی خمینی، محمّد جواد 1398. تفسیر آسان، تهران، الاسلامیه.