معناشناسی «میثاق غلیظ» در پیمان همسری و بررسی مؤلفه های بنیادین وفاداری به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها


پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و دیدگاه های واژه شناسان و مفسران به تحلیل معناشناختی از تعبیر قرآنی «میثاق غلیظ» پرداخته تا جایگاه والای پیمان زناشویی و ضرورت وفاداری به آن را تبیین کند، آن گاه دو عنصر ایمان که ریشه در حوزه ی درونی انسان ها دارد و معاشرت به معروف که مربوط به حوزه ی اخلاق و رفتار آدمی است، به عنوان مؤلفه های بنیادین و تأثیرگذار در فرایند وفاداری به پیمان همسر کنکاش شده تا راهبردهایی برای تحقق اهداف اصل 10 قانون اساسی مبنی بر پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی ارائه کند و در پایان پیشنهاد کرده در قانون مدنی وفاداری به میثاق همسری در ضمن وظایف همسران تصریح شده و کاربرد واژه ی میثاق در پیمان ازدواج در متون آموزشی، رسانه های جمعی و محاورات عمومی عنایت شود.

قرآن کریم
ابن منظور، محمدبن مکرم‏ 1414. لسان العرب،  بیروت‏، دار صادر. ‏
راغب اصفهانی، حسین بن محمد 1404. المفردات فی غریب القرآن، تهران‏، کتاب.
زمخشری، محمود، 1407. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی‏.
جوادی آملی، عبدالله 1387. تسنیم، قم، اسراء.
شبر، سید عبدالله‏ 1412. تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دارالبلاغة للطباعة و النشر.
شوکانی، محمدبن علی 1414. فتح القدیر، دمشق، ‏دار ابن کثیر. ‏
صادقی تهرانی، محمد 1365. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامی.
صدوق، محمدبن علی 1378. عیون اخبار الرضا(ع)، تهران، جهان.
طباطبایی، سید محمد حسین1417. المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسلامی‏.
طبرسی، فضل­بن حسن‏1372. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو.
طبری، ابو جعفر محمدبن جریر 1412. جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه‏.
طریحی، فخرالدین 1375. مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
طوسی، محمدبن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن‏، بیروت، دار احیاء التراث العربی‏.
عظیم­زاده اردبیلی، فائزه 1378. مبانی حسن معاشرت در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم، مجله ندای صادق، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
فاضل مقداد جمال­الدین 1419. کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب.
فراهیدی، خلیل­بن احمد 1410. کتاب العین، قم، انتشارات هجرت.
فضل­الله، سیدمحمد حسین‏ 1419. تفسیر من وحی القرآن، بیروت‏، دار الملاک للطباعة و النشر.
کلینی، محمدبن یعقوب 1365. الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.‏
مدرسی، محمد تقی 1419. من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین (ع).
مصباح یزدی، محمدتقی1389. فلسفه اخلاق، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
مصطفوی، حسن1360. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏، تهران‏، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏.
________  1380. تفسیر روشن‏،‏ تهران، مرکز نشر کتاب.
مکارم شیرازی ناصر 1374. تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
مغنیه، محمد جواد1424. تفسیر الکاشف‏، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
موسوی سبزواری، سید عبد الاعلی‏1409. مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، بیروت‏، اهل بیت(ع).