تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه ی طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. با استفاده از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره ی 40 ساله (از سال 1345 تا 1385) برای ایران و با استفاده ازبرنامه ی Eviews ارتباط این دو در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیرمعنادار ولی برای یک دوره ی بلندمدت معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثر تأخیری بیکاری بر طلاق تأکید می کند.

کلیدواژه‌ها


اخوان تفتی، مهناز. «پی‌آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن»، مطالعات زنان، سال 1، ش3، (زمستان 1382).
زرگر، فاطمه و حمید طاهر نشاط‌دوست. «بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان»، خانواده پژوهی، سال 3، ش11، (پاییز 1386).
Ø Amato, Paul R.; Beattie, Brett. " Does the unemployment rate affect the divorce rate? An Analysis of state data 1960- 2005", Social Science Research, 2011, doi: 1. 1016/j. ssreaearch. 2010. 12. 012. 
Ø Cornelious, Tracy­ J." A search model of marriage and divorce", Review of Economic Dynamics, vol (6) (2003).
Ø Hanson, Thomas l., Sara S., McLanahan, Elizabeth Thomson, "Windows on divorce: before and after",Social Science Research, vol (27) (1998).
Ø Sandfield, Anna. "Talking divorce: The role of divorce in women’s constructions of relationships status", Feminism Psychology, vol (16), (2) (2006).
Ø Waters, Melissa S., Ressler Rand W. "An economic model of cohabitation and divorce", Journal of economic Behavior & Organization, vol (40) (1999).