تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق اسلامی، داتشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد رشته فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

ضمانت‌اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار، امکان پرداخت مهریه را دارا نیست ‏یکی از مشکلاتی است که می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن روابط زوجین شده و در برخی موارد موجبات ‏فروپاشی خانواده را فراهم نماید. در حالی‌که پرداخت صحیح و به موقع مهریه نیز می‌تواند به تحکیم این ‏روابط بیانجامد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که ‏تحولات اخیر در قانون حمایت خانواده 91 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 94 تا چه میزان در ‏مسیر تحکیم روابط زوجین توانسته‌اند گام مثبت بردارند؟ و تا چه اندازه این مباحث با مبانی فقهی امامیه ‏سازگار است؟ طبق نتایج به دست آمده از کتب فقهی رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس ‏معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در هیچ صورتی ضمانت‌اجرای حبس برای مهریه ‏لحاظ نشده است. در قوانین مذکور نیز فقط در صورت عدم اثبات اعسار در صورت وجود سابقه ‏ملائت، یا اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده است. درحالی که هر روز شاهد افزایش آمار زندانیان ‏مهریه هستیم.‏

کلیدواژه‌ها