تحلیل داده‌بنیاد آپارتمان‌نشینی از نگاه زنان شهر بروجرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

2 دانشگاه آیت الله بروجردی

10.22095/jwss.2019.109565

چکیده

دگرگونی­های چند دهه­ی اخیرِ شیوه­ی سکونت در ایران سبب گرایش افراد به آپارتمان­نشینی شده و تحلیل و بررسی ابعاد این پدیده از دیدگاه کنشگران درگیر آن امری ضروری است. این پژوهش با هدف تحلیل زندگی آپارتمان­نشینی از نگاه زنان -که نیمی از ساکنان آپارتمان­ها هستند- با روش نظریه­ی مبنایی، نمونه­گیری هدفمند و مصاحبه عمیق انجام شده است. زنان 50-15 ساله خانه­دار که حداقل به مدت یک­سال آپارتمان­­نشینی را تجربه کرده­اند، جامعه­ی مورد مطالعه این تحقیق را دربرمی­گیرد. نتایج نشان داد، این افراد شیوه­ی سکونت «آپارتمان­نشینی» را در اثر شرایط علّی رانشی و کششی برگزید­ه­اند و برای شیوه­ی زندگی خود راهبرد آپارتمان­گرایی را اتخاذ کرده­اند که متأثر از بستر حاکم و شرایط مداخله­گر بوده و پیامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد. دستاورد جدید تحقیق حاضر، تأکید بر مقوله­ی «جنسیت زنانه» در درک پدیده­ها و ساخت مفهوم «آپارتمان­گرایی» و نشان دادن وجه تمایز آن با مفهوم «آپارتمان­نشینی» است.

کلیدواژه‌ها


×     اسماعیلی، محمود (1391). راهنمای جامع آپارتمان­نشینی، تهران: شهر.
×     ایمان، محمدتقی (1388). مبنای پارادایمی روش­های تحقیق کّمی و کیفی در علوم انسانی. قم: حوزه و دانشگاه.
×  جهانگیری، جهانگیر، عبدالعلی لهسایی­زاده و محمدکریم منصوریان (1385). «بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آپارتمان­نشینی در استان فارس، مطالعات اجتماعی ایران، س 1، ش 1.
×     ربانی، رسول (1385). جامعه­‌شناسی شهری. تهران: سمت.
×     زیمل، جورج (1372). کلانشهر و حیات ذهنی، ترجمه­ی یوسف اباذری، نامه علوم اجتماعی، س 6، ش 3.
×     زارع شاه­آبادی،  اکبر و رحمت­الله ترکان (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر نگرش زنان نسبت به آپارتمان­نشینی در شهر یزد (مطالعه تطبیقی زنان آپارتمان­نشین و ویلانشین)، مطالعات راهبردی زنان، ش 65.
×     زارع شاه­آبادی، اکبر، رحمت­الله ترکان و آریز خدادادی (1393). «سنجش نگرش زنان یزد درباره آپارتمان­نشینی»، مطالعات جامعه­شناختی شهری. ش 11.
×     سرگزی، زینب (1389). «آپارتمان­نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن (مورد مطالعه: شهر زاهدان)»، (پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
×     سلیمی، علی و محمد داوری (1385). جامعه­شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
×     شارع­پور، محمود (1387). جامعه­شناسی شهری. تهران: سمت.
×     صدری­افشار، مزدک و دیگران (1375). مسائل اساسی بلندمرتبه­‌سازی: برگزیده از آخرین چاپ کتاب معروف ولفگانگ شولر و مقالات چهارمین کنفرانس جهانی ساختمان­های بلند 1990، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
×     فخرایی، سیروس (1391). «پیامدهای اجتماعی آپارتمان­نشینی (مورد مطالعه: شهر مراغه)»، مطالعات علوم اجتماعی ایران،. س 9؛ ش 35.
×     فلاح،‌ محمدجواد (1392). اخلاق همسایه­داری و آپارتمان­نشینی. تهران: مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
×     کامران، فریدون، سیداحمد حسینی و خدیجه ذبیحی­نیا (1388). «بررسی مشکلات فرهنگی-اجتماعی زندگی آپارتمان­نشینی شهر پردیس». پژوهش اجتماعی، س2، ش 5.
×     کرایب، یان (1382). نظریه اجتماعی کلاسیک. ترجمه­ی شهناز مسمی­پرست؛. تهران: آگه.
×     کوزر، لوئیس (1394). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: علمی.
×     کندال، دیانا الیزابت (1392). جامعه­شناسی معاصر، ترجمه­ی فریده همتی، تهران: جامعه­شناسان.
×     گوتدینر، مارک و لزلی باد (1390). مفاهیم اساسی در مطالعات شهری، ترجمه­ی عبدالرضا ادهمی. تهران: بهمن­برنا.
×     مشهودی، مسعود (1380). «تأثیر نحوه طراحی مجتمع مسکونی در مدیریت بهره­برداری»، مجموعه مقالات همایش فناوری در صنعت ساختمان و مسکن، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
×     ناصری، علی­محمد و احسان تقوی (1396). «آپارتمان­نشینی در شهرهای ایرانی اسلامی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن (نمونه مورد مطالعه: مسکن مهر بروجرد)»، معماری سبز، س3، ش 6.
×     والی­من، نیکولاس (1387).  روش­هایتحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه­ی محسن نیازی، فریدون بهادرانی و مصطفی صلابت. تهران: پندارپارس. (1387).
 • Ø Bandes, M.(2004) Urban social theory: city, self and society, Oxford: Oxford University Press. (2004).
 • Ø Booth, A. (1976). “Crowding and Family Relations”. American Sociological Review, 41.
 • Ø Fanning, D. (1976). “Families in Flats”. British Medical Journal.
 • Ø Gifford, R. (2007). “Consequences of Living in High-Rise Buildings”. Architectural Science Review. 50(1).
 • Ø Hall, E.T.  (2000) The hidden dimension. New York: Anchor.
 • Ø Keyes, C.L.M. & A. Shapiro.(2004). Social well-being in the united states: A Descriptive Epidemiology. Chicago: University of Chicago Press.
 • Ø Lee, I.K. & D.W. Yeom. (2011). “comparative study for Satisfaction level of green apartment”. Builiding and Environment. 46(9).
 • Ø Marsella, A. & M. Scudero & P. Gordon.  (1970). “The effect of dwelling density on mental in Filipino”. Jornal of Health and Social behavior ,11.
 • Ø Mitchell, R.E. (1971). “Some Social Implications of Hige Density Housing”. American Sociological Review.36.
 • Ø Parsons, T. & E.A. Shils. (1962). Toward a general theory of action. Harvard: Harvard University Press.
 • Ø Rainwater, L. (1966). “Fear and the House-as-Haven in the Lower Class”. Journal of the American Institute of Planners. 32(1).
 • Ø Raven, J. (1967). “Sociological Evidence on Housing”. Architectural Review. 142.
 • Ø Wirth, L. . (1938). “Urbanism as a way of life”. American Jornal of Sociology. 44.