سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

10.22095/jwss.2019.109563

چکیده

سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می‌دهد. تحقیق حاضر به مطالعه و خوشه‌‌بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به بالای ساکن شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در بسیاری از حوزه‌ها متفاوت است و مناطق  شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه‌بندی می­شود. نتیجه­ی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی­ با یکدیگر است؛ به­طوری­که زنان مذهبی شهر تهران، مؤلفه‌های ایرانیِ سبک زندگی را نیز دارند. این نتیجه حاکی است که زنان شهر تهران با پذیرش و پیاده‌سازی فرهنگ‌های ایرانی و اسلامی در حیات خویش، نشان دادند که دین اسلام، نه ‌تنها مانع سبک زندگی ایرانی آنها نبوده، بلکه حتی با تقویت آن، شاهد همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستیم که از ظرفیت بالا و خدمات متقابل برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


×     افراسیابی، حسین و طاهره مرادی‌فر، (1394) «بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان در شهر یاسوج»،  مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان، 13(3).
×     باکاک، روبرت، (1381). مصرف، ترجمه خسرو صبری، تهران: شیرازه.
×     بوردیو، پیر، (1381). نظریه کنش، دلایلی عملی و انتخاب عقلانی. ترجمه­ی مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
×     جوادی، زهراسادات، (1389). «بررسی میان‌نسلی سبک زندگی زنان (مطالعه موردی شهر یزد)»، پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، تهران.
×     حبیب‌پور گتابی، کرم، (1394). «انگاره‌های مصرف فرهنگی در بین زنان استان» قم، مطالعات راهبردی زنان،  18(69).
×     حمیدی، الهام و مهدی فرجی، (1387). «سبک زندگی و پوشش زنان در تهران»، تحقیقات فرهنگی ایران، 1(1).
×     خادمیان، طلیعه، (1387). سبک زندگی و مصرف فرهنگی، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب.
×     ذکایی، محمد سعید، (1387). «جوانان، بدن و فرهنگ تناسب»، تحقیقات فرهنگی، 1(1).
×     رفعت­جاه، مریم، (1387). «تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل: مطالعه­ای در زنان شاغل وزارت بازرگانی». مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 4(11).
×     رنجبریان، بهرام، کاظم ذبیح‌زاده و مجتبی براری، (1390). «بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9(2).
×     ریتزر، جورج، (1379). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: علمی.
×     شکری، مرسل و محمد عباس‌زاده، (1394). بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی مصرفی در میان دو گروه زنان شاغل و خانه‌دار در شهر میانه». مطالعات جامعه‌شناختی، 5(19).
×     شهابی، محمود، (1386). «سبک‌های زندگی جهان‌وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت‌های سیاسی آن»، پژوهشنامه­یسبکزندگی، 11.
×     عباس‌زاده، محمد، وسطی نصرالهی و لیلا دانش، (1395). «آسیب‌شناسی تغییرات سبک زندگی دختران روستایی (مورد مطالعه روستای صوفی استان آذربایجان غربی)»، بررسی مسایل اجتماعی ایران، 8(1).
×     فاضلی، محمد، (1382). مصرف و سبک زندگی. تهران: صبح صادق.
×     کرم‌اللهی، نعمت‌اللهی و صبورا امینی‌فر، (1397). «واکاوی سبک زندگی دختران بر اساس نحوه نمایش خود در شبکه‌های اجتماعی (تحلیل عکس پروفایل دختران در شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و تلگرام)». مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 4(6).
×     کوزر، لویس، (1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: علمی.
×     گوشبر، فرهاد، (1384). «طبقه اجتماعی و سبک زندگی». پایان‌نامة کارشناسی ارشد منتشرنشده»، دانشگاه تهران، تهران.
×     گیدنز، آنتونی، (1382). فراسوی چپ و راست، ترجمه­ی محسن ثلاثی. تهران: علمی.
×     __________ ، (1385). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
×     مجدی، علی‌اکبر، رامپور نبوی، حسین بهروان و محمود هوشمند، (1389). «سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه‌ی آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین»، دوفصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 7(2).
×     وبلن، تورستاین، (1383). «نظریه اقتصادی لباس زنان». ترجمه­ی محمدرضا طاهری، سوره، 13.
×     _________ ، (1386). نظریه طبقة تن‌آسا. ترجمه­­ی فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
  • Boudreau, P. (1984). Distinction. New York: Rutledge & Keg and Paul.
  • Chao, A. & Schor, J. B. (1998). “Empirical tests of status consumption: evidence from women’s cosmetics’’. Journal of Economic Psychology, 19(1).
  • Katz-Gerro, Tally &, Oriel Sullivan (2004). Loisirs, Goûts et Appartenance Sexuelle en Grande-Bretagne: Evolution entre les Années 1960 et 1990 (‘Gendered Leisure: Cross-National Changes from the 1960s to the 1990s’). Sociologie et Societies Special Issue on ‘Goûts, Practiques Culturelles et Inégalitiés Sociales’ (‘Tastes, Cultural Practices and Social Inequalities’), 36(1).
  • Kumaravel, Ramprabha (2017). “Consumer Shopping Behaviour And The Role Of Women In Shopping-A Literature Review”. Research Journal of Social Science & Management, 7(8).
  • Lamont, M. & et al. (1996). Cultural and Moral Boundries in the United States: Structural position, geographic location, and lifestyle explanations. Poetics, 2(4).
  • Maqbool, Adeel &  Rizwana Atiq, (2014). “Changing Lifestyle of Women–An Empirical Study”. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(4).
  • Ranjitha, G. P. &  Anandakuttan B Unnithan, (2018). “Self and Identity of Being an Ideal Woman: An Exploratory Qualitative Study”. IIM Kozhikode Society & Management Review, 7(1).
  • Simmel, G. (1957). “Fashion”. American Journal of Dociology, 62(6).
  • Sobel, Michael E. (1983). Lifestyle and social structure. Washington, D.C. Academic press.
  • Stokburger-Sauer, N. E. &  K Teichmann, (2011). “Is luxury just a female thing? The role of gender in luxury brand consumption”. Journal of business research.