نویسنده = خلیل علی محمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین»

دوره 16، 61 (پاییز 1392)، پاییز 1392، صفحه 7-57

خلیل علی محمدزاده؛ سیده فاطمه محبی؛ طاهره لباف