دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، اسفند 1387، صفحه 1-224