دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، شهریور 1394، صفحه 1-256 
روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن

صفحه 41-80

حسین جاور؛ علیمراد حیدری؛ محدثه اصولی یامچی


جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب

صفحه 115-166

محمدعلی حجازی؛ فاطمه بداغی