نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اسدی، لیلا سادات تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 53-84]
 • افشارکهن، جواد زیبایی و پول: آرایش و جراحی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 99-140]
 • اینانلو، مینا مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 141-170]

ب

 • برهانی، محسن سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 7-42]
 • بلالی، اسماعیل زیبایی و پول: آرایش و جراحی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 99-140]
 • بلخاری، حسن زن و هنر [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 171-196]
 • بهمنی، مریم زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 41-72]

ت

ج

 • جلالی، سید مهدی نقد و بررسی مهریه در لایحه ی حمایت از خا نواده [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 183-218]

ح

ر

 • ربانی، رسول قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-98]
 • رضایی، احمد مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 141-170]
 • رفیعی، محمدتقی نقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب 1386 هیئت وزیران) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 133-182]
 • رهبر، مهدی ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 43-78]
 • رودگر، محمدجواد عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 49-80]

ژ

 • ژیانپور، مهدی قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-98]

س

 • سجادی امین، مهدی نقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 85-132]
 • سوادکوهی فر، سام مسئولیت کیفری تدریجی دختران [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 225-266]

ص

 • صفاوردی، سوسن بازنمایی حجاب زن مسلمان در رسانه های غربی (جنبه های حقوقی و سیاسی) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 295-340]

ع

 • عالی پور، حسن قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 143-186]
 • عباسی شوازی، محمدتقی رسانه، جنسیت و مصرف گرایی (مطالعه ی رابطه ی استفاده از رسانه های جمعی با تمایلات مصرف گرایانه ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-40]
 • عطارزاده، مجتبی عدالت جنسیتی، مرز تعامل جنسیت و سیاست [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 225-266]
 • علیدوست، ابوالقاسم نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 253-294]

غ

ف

 • فعالی، محمدتقی جنسیت؛ فمینیسم یا ذات گروی الهی (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 156-195]
 • فکری، محمد مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 141-170]

ق

 • قاسمی، وحید تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت های ارزشی دختران و پسران [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 197-222]
 • قربانیان، مهری تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت های ارزشی دختران و پسران [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 197-222]

ک

 • کاظمی، سیدعلی مسئولیت کیفری تدریجی دختران [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 225-266]
 • کرمی، محمدتقی نقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 85-132]
 • کیوان آرا، محمود قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-98]

م

 • محمدپور، احمد زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 41-72]
 • مرحمتی، ندا رسانه، جنسیت و مصرف گرایی (مطالعه ی رابطه ی استفاده از رسانه های جمعی با تمایلات مصرف گرایانه ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-40]
 • مستقیمی، مهدیه السادات نقد نابرابر انگاری افراطی جنسیتی در معرفت شناسی فمینیستی (با تأکید بر رویکرد قرآنی) [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 117-155]
 • موحد، مجید رسانه، جنسیت و مصرف گرایی (مطالعه ی رابطه ی استفاده از رسانه های جمعی با تمایلات مصرف گرایانه ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-40]

و

 • ویشته، عباس بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 187-224]

ی