نمایه نویسندگان

آ

 • آکوچکیان، احمد اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 235-292]
 • آل رسول، سوسن اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه های قرآنی و همسران بهشتی [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 147-183]

ا

 • احمدیه، مریم معاشرت به معروف [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 185-223]
 • احمدیه، مریم تأثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 131-155]
 • اسدی، لیلا سادات حق زوج بر منع اشتغال زوجه [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 157-179]
 • امرایی، ایوب روش قرآن کریم در نهادینه سازی «حجاب» و «عفاف» (با رویکرد ترتیب نزول) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 49-106]
 • امرایی، ایوب تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 107-156]
 • ایمانی، محسن تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]

ب

 • باقری، شهلا راهبرد نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 229-259]
 • بلالی، اسماعیل تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345) [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 7-28]

ج

 • جوادیان، زهرا تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 125-152]

ح

د

 • دهقانی، لیلا تحلیل مستندات قرآنی حیطه ی مدیریت بانوان با تأکید بر سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 157-196]

ر

 • راعی، مسعود تحلیل مستندات قرآنی حیطه ی مدیریت بانوان با تأکید بر سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 157-196]
 • راهرو زرگر، فیروز عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر فاصله ی سنی زوجین در استان اردبیل [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 153-184]
 • رستگار خالد، امیر تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 81-124]
 • رشوند، مرجان تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 29-80]
 • رفعت جاه، مریم تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 29-80]
 • ریاضت، زینب نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 181-212]

ز

 • زاهدی، عبدالرضا روش قرآن کریم در نهادینه سازی «حجاب» و «عفاف» (با رویکرد ترتیب نزول) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 49-106]
 • زاهدی فر، بتول علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 293-348]
 • زمانی، زری نقش وفاداری در اعتمادآفرینی و راهبردهای توسعه ی آن در نهاد خانواده با رویکرد به آیات و روایات [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 7-53]

س

 • سجادی، سیدمهدی تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]
 • سروش، محمد نظریه ی امام خمینی (ره) درباره ی لاضرر و کاربرد آن در حقوق خانواده [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 75-104]

ش

 • شکری، فریده نقش قاعده ی لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 105-130]
 • شهیدی زندی، مریم تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 29-80]

ص

 • صادق زاده قمصری، علیرضا تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]
 • صادقی فسائی، سهیلا ضرورت نظریه پردازی در حوزه ی مسائل زنان از تحقیق تا نظریه [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 185-228]

ع

 • عرب نژاد، مریم اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 235-292]
 • عشایری منفرد، محمد بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده ی لاضرر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 43-73]
 • علیدوست، ابوالقاسم بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده ی لاضرر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 43-73]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل حوزه ی معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 7-48]
 • عیسی زاده، سعید تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345) [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 7-28]

ف

 • فضلی، محمد تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 107-156]

ق

 • قدسی، علی محمد تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345) [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 7-28]

ک

 • کرامتی، معصومه تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]
 • کرمی، محمدتقی تأثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 131-155]

گ

 • گل پرور، محسن تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 125-152]
 • گنجور، مهدی مؤلّفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسلام [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 55-109]

م

 • مؤمن، رقیه سادات نقش قاعده ی لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 105-130]
 • محمدخانی، طیبه اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه های قرآنی و همسران بهشتی [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 147-183]
 • محمودیان، حسین عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر فاصله ی سنی زوجین در استان اردبیل [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 153-184]
 • مستقیمی، مهدیه السادات تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 107-156]
 • مستقیمی، مهدیه السادات رابطه ی ارزشمندی و جنسیت در دو تحلیل عرفانی و قرآنی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 197-234]
 • ملکوت یخواه، اسماعیل معناشناسی «میثاق غلیظ» در پیمان همسری و بررسی مؤلفه های بنیادین وفاداری به آن [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 111-146]
 • ملکوتی خواه، اسماعیل مؤلّفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسلام [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 55-109]
 • موسویان نژاد، فهیمه سادات مؤلّفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسلام [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 55-109]

ن

 • نظربیگی، مریم روش قرآن کریم در نهادینه سازی «حجاب» و «عفاف» (با رویکرد ترتیب نزول) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 49-106]
 • نقیبی، سیدابوالقاسم نقش وفاداری در اعتمادآفرینی و راهبردهای توسعه ی آن در نهاد خانواده با رویکرد به آیات و روایات [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 7-53]