نمایه نویسندگان

ا

 • احدی، حسن تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 143-162]
 • احمدی، نیره چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 1-36]
 • اختری، زینب چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 1-36]
 • اسمعیلی، معصومه واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 163-184]
 • اسمعیلی، نصیبه تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 37-65]

ب

 • بازمانده، طاهره بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 133-150]
 • باقری، معصومه بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 84-101]
 • برجعلی، احمد واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 163-184]
 • بور بور، زهرا چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 1-36]

پ

 • پاپی نژاد، شهربانو تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 117-142]
 • پاشایی نیا، رها زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 103-132]

ت

 • تاج الدین، محمد باقر تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 117-142]
 • تاجری، بیوک تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 143-162]
 • ترابی، فاطمه بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 7-37]

ح

 • حاج علیزاده، کبری تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 143-162]
 • حاجی لو، وحید شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 95-116]

خ

 • خوراکیان، علیرضا موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 65-94]

ر

 • رحیم نیا، فریبرز موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 65-94]

ز

 • زیبایی نژاد، معصومه واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 163-184]

س

 • سهرابی، حسین علی آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی متولیان حجاب و عفاف (پلیس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 65-95]

ش

 • شیردل، الهام مطالعه ی کیفی منسجم نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 37-63]

ص

 • صادقی، رسول تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 37-65]
 • صمصامی، مرضیه چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 1-36]

ع

 • عبدالرحمانی، رضا آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی متولیان حجاب و عفاف (پلیس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 65-95]
 • عبداللهی، اصغر تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 143-162]
 • عسگری، محمد واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 163-184]

ف

 • فاضلی پور، سیده منا بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 84-101]
 • فراحی، محمد مهدی موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 65-94]
 • فراش خیالو، نورالدین بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 7-37]
 • فلاح، محمدرضا زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 103-132]

ک

 • کلانتر هرمزی، آتوسا واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 163-184]

م

 • محدثی گیلوایی، حسن تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 117-142]
 • محمدی، مریم مطالعه ی کیفی منسجم نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 37-63]
 • مقصودی، سوده بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 133-150]
 • مقیمی، زهرا شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 95-116]
 • موسوی نسب، سید محمد حسین بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 133-150]
 • موسوی نسب، علی بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، 90(زمستان1399)، 1399، صفحه 84-101]
 • میرحسینی، زهرا چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 1-36]

ن

 • ناصری نژاد، الهه موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 65-94]

و

 • ولیزاده، حبیب شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، 89(پاییز 1399)، 1399، صفحه 95-116]