نمایه نویسندگان

آ

 • آتشک، محمد بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش (پایه های دوره راهنمایی در مناطق شهری و روستایی استانهای کشور) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 73-110]
 • آذربایجانی، مسعود عدالت جنسیتی و اشتغال زنان [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 81-116]
 • آذرطوس، سیده عالیه زمینه ها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طلاق [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 141-161]
 • آریانژاد، هنگامه شیوع بی‌فرزندی طول عمر در استان خوزستان و عوامل همبسته با آن [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • آزادیان، عذرا بررسی تأثیرعوامل دموگرافیک بر رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین 35-55 سال(ساکن در مناطق 3 و 20 تهران) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 111-135]
 • آقابابایی، احسان زنان و تجربه احساسات مجازی (مطالعه کیفی چگونگی بروز و ابراز عواطف مجازی دختران شهر قم) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-86]
 • آقاپیروز، علی بررسی روایی مدیریت زنان [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 33-56]
 • آقاجانی، حسین شناسایی ابعاد سازندۀ طرد اجتماعی زندانیان زن (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 119-140]
 • آقاجانی، نصرا... چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 7-48]
 • آقایاری هیر، توکل فرزندآوری به مثابه ی مخاطره (مطالعه ی کیفی زمینه های کم فرزندی در شهر تبریز) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-33]
 • آقایی، سید داوود ساز و کارهای واکنشی شورای امنیت به تجاوز جنسی در روند درگیری‌های مسلحانه (با تأکید بر قطعنامه‌های 1325 و 1820 شورای امنیت) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 117-133]
 • آکوچکیان، احمد اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 235-292]
 • آل رسول، سوسن اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه های قرآنی و همسران بهشتی [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 147-183]
 • آیت اللهی، سوده بررسی تحلیلی-تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 31-7]

ا

 • ابراهیمی، جواد بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده» [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 79-105]
 • ابراهیمی، سعید تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 51-68]
 • ابراهیمی، مرضیه نوع شناسی ساختار قدرت در خانواده ایرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 7-32]
 • ابراهیمی نیا، سعیده دوسویگی مصرف و آبرو : کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‏ زنان در مهمانی‌ها [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 143-170]
 • ابهری، حمید بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 81-107]
 • ابوترابی زارچی، فاطمه بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 191-235]
 • احدی، حسن تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • احدی، سیف اله نگرشی اخلاقی تربیتی به تن‌پوش هم بودن فطری و روانی زوجین [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 135-157]
 • احراری، مهدی پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-53]
 • احراری، مهدی اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 213-244]
 • احمدزاده، رسول تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 199-237]
 • احمدی، علی یار بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 73-98]
 • احمدی، نیره چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]
 • احمدی، وکیل بررسی وضعیت مضیقة ازدواج در ایران (بر اساس سرشماری ۱۳۸۵) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 43-64]
 • احمدیه، مریم معاشرت به معروف [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 185-223]
 • احمدیه، مریم تأثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 131-155]
 • احمدیه، مریم الزام زوج به رعایت حق جنسی زوجه [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 33-50]
 • اختری، زینب چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]
 • اخلاصی، ابراهیم مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 9-42]
 • اخوان نیلچی، نفیسه تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مؤلفه های حیات خانوادگی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 47-91]
 • ادیبی، مهدی چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]
 • ارحامی، آسیه ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 59-104]
 • اسحاقی، محمد قلمرو آزادی زن پس از ازدواج [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 133-151]
 • اسحاقی، محمد کاربرد انصاف در فقه خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 121-142]
 • اسحاقی، محمد کشف خلاف واقع در ازدواج [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 113-133]
 • اسحاقی، محمد واکاوی ابعاد فقهی، شرعی و پزشکی سقط جنین درمانی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 61-82]
 • اسدی، لیلا سادات حق زوج بر منع اشتغال زوجه [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 157-179]
 • اسدی، لیلا سادات تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 53-84]
 • اسدی داود آبادی، محمد حسین مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]
 • اسلامی، سید حسن جنسیت و «اخلاق مراقبت» [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 7-42]
 • اسلامی نیا، قاسم قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 27-60]
 • اسماعیلی، آسیه تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از سبک زندگی خانه‌داری(مطالعه ی موردی شهر دیلم) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-108]
 • اسماعیلی، رضا سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 97-134]
 • اسماعیلی، رضا واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 75-103]
 • اسماعیلی فلاح، مرضیه واکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیام‌های بازرگانی رسانۀ ملی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 125-152]
 • اسمعیلی، معصومه واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • اسمعیلی، نصیبه تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 37-65]
 • اشرافی، محمود بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 135-173]
 • اشرفی، عباس تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 157-193]
 • اصغریان، مجتبی حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 115-132]
 • اصولی یامچی، محدثه روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 41-80]
 • اعتضادی، شیدا تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 65-96]
 • افشارکهن، جواد گونه شناسی مسائل اجتماعی جوانان ایران با تأکید بر وضعیت دختران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 111-141]
 • افشارکهن، جواد زیبایی و پول: آرایش و جراحی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 99-140]
 • افشارکهن، جواد مطالعه تجربه زیسته سالمندی در میان زنان و مردان شهر کرمانشاه [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • افشانی، سیدعلیرضا دوسویگی مصرف و آبرو : کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‏ زنان در مهمانی‌ها [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 143-170]
 • افشانی، علیرضا مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 83-118]
 • اکبری، زهرا حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی) [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 69-88]
 • اکبری بورنگ، محمد پیش بینی اعتماد بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان بیرجند بر اساس جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 175-211]
 • السادات حسینی، آمنه تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-143]
 • الهام، غلامحسین بررسی تطبیقی حمایت از حیات انسانی قبل از انعقاد نطفه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 81-114]
 • امامی، محمد ارزیابی استحقاق زوجه به نفقه وکیفر ترک نفقه در فرض عدم تمکین مُجاز [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 83-109]
 • امرایی، ایوب روش قرآن کریم در نهادینه سازی «حجاب» و «عفاف» (با رویکرد ترتیب نزول) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 49-106]
 • امرایی، ایوب تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 107-156]
 • ایزانلو، طیبه نمایش پوشش چادر در سریا لهای تلویزیون ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 147-167]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 81-107]
 • ایزدی فرد، علی اکبر تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 51-68]
 • ایمانی، محسن تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]
 • ایمانی نایینی، محسن بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 91-134]
 • اینانلو، مینا مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 141-170]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • بابایی فرد، اسدالله تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 167-189]
 • بابایی فرد، اسداله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 105-157]
 • بابایی فرد، اسداله عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 59-83]
 • بابایی همتی، زرنوش رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 37-67]
 • بابایی همتی، زرنوش مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 95-124]
 • باجلان، اکرم تحلیل چالش های طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 147-174]
 • بارباز اصفهانی، نجمه مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 67-92]
 • بازمانده، طاهره بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 133-150]
 • باقری، پرویز باز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 153-172]
 • باقری، شهلا راهبرد نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 229-259]
 • باقری، معصومه بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 84-101]
 • باقری، معصومه واکاوی کیفی توانمندسازی زنان در کنترل آسیب‌های اجتماعی [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 147-178]
 • بالاخانی، قادر بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]
 • بالاخانی، قادر بررسی ظهور فردگرایی در عرصه‌ی خانواده (مطالعه‌ی موردی شهروندان تهرانی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-34]
 • بالاخانی، قادر بررسی کیفی نگرش به سیاست های جمعیتی و فرزند آوری (مطالعه موردی جوانان استان اردبیل) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 39-67]
 • بختیاری، آمنه نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 197-218]
 • بخشی، حامد نمایش پوشش چادر در سریا لهای تلویزیون ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 147-167]
 • بداغی، فاطمه شرط باروری یا عدم باروری در نکاح [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 47-72]
 • بداغی، فاطمه جرم عقیم سازی و مجازات آن [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 7-64]
 • بداغی، فاطمه جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 115-166]
 • برجعلی، احمد واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • برجی، زهرا تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 111-141]
 • برهانی، محسن سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 7-42]
 • بستان (نجفی)، حسین راهبرد پارادایم سازی اسلامی در حوزه ی‌ جامعه شناسی خانواده و جنسیت [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 163-209]
 • بقائی سرابی، علی پیامدهای مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیل در دانشگاه [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 99-122]
 • بکشلو، رضا بررسی روح حاکم بر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 29-54]
 • بگی، بلال فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 121-161]
 • بلالی، اسماعیل بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 43-85]
 • بلالی، اسماعیل تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345) [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 7-28]
 • بلالی، اسماعیل مقایسه ی همسانی و ناهمسانی نگرش ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 157-203]
 • بلالی، اسماعیل زیبایی و پول: آرایش و جراحی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 99-140]
 • بلالی، اسماعیل واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 32-63]
 • بلخاری، حسن زن و هنر [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 171-196]
 • بهادری، آتنا نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 57-76]
 • بهادری، آتنا تأملی بر «شرک جنسیتی» در خوانش‌های زن‌مدارانه از قرآن [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 29-49]
 • بهروان، حسین مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 87-114]
 • بهمن پوری، عبدالله تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 119-135]
 • بهمن پوری، عبدالله نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 57-79]
 • بهمن پوری، عبدالله تحلیل و نقد ماده 1050 و 1051 قانون مدنی (حرمت ابدی ناشی از ازدواج در ایام عده) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 107-123]
 • بهمنی، مریم زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 41-72]
 • بور بور، زهرا چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]
 • بوستانی، داریوش بازسازی معنائی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه ای) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 142-172]
 • بوستانی، داریوش واکاوی پدیده مادری جایگزین از منظر مادران سفارش دهنده و مادران جایگزین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بی بی رازقی نصرآباد، حجیه تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 55-94]

پ

 • پاپی نژاد، شهربانو تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 117-142]
 • پاپی نژاد، شهربانو مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 51-74]
 • پاپی نژاد، فاطمه راهکارهای مقابله با ازدواج سفید در جامعه از منظر قرآن و روایات [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 69-93]
 • پاشایی، محمد جواد تفاوت‌ها و شباهت‌های مرد و زن از منظر ابن عربی(مطالعه انتقادی) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 159-176]
 • پاشایی نیا، رها زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏ آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 103-132]
 • پاک خصال، اعظم بررسی رابطه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکه‌های مجازی در بین زوجین تهرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 151-173]
 • پاکزاد، مهرداد عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 125-141]
 • پرتوی، لطیف زنان معلول و تعامل با جامعه (مطالعه ی کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 7-44]
 • پرچم، اعظم مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 67-92]
 • پروری، پیمان فهم تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 59-83]
 • پروین، ستار عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 119-153]
 • پژهان، علی بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 125-156]
 • پسندیده، عباس معاصرسازی اسوه های دینی [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 103-131]
 • پورعبدالله، کبری گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 195-238]
 • پورعبدالله، کبری حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 7-45]
 • پورعبدالله، کبری امکان سنجی تغییر موضوع در ولایت قهری فرزندان [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 29-50]
 • پیری، حسن تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]
 • پیری محمدی، مریم سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 35-63]
 • پیغامی، عادل تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی رنان: گونه شناسی و ارائه دلالت‌های سیاستی [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]

ت

 • تاج الدین، محمد باقر مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 139-167]
 • تاج الدین، محمد باقر تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 117-142]
 • تاج الدین، محمد باقر مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 51-74]
 • تاج الدین، محمد باقر تجربۀ زیستۀ نسلی در پرتو تحولات فرهنگی مورد مطالعه : مقایسه نسل های دهه 40 و 70 منطقه 14 تهران [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • تاج الدین، محمدباقر رسانه ی ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 119-161]
 • تاجری، بیوک تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • تاج مزینانی، علی اکبر بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 7-58]
 • تاج مزینانی، علی اکبر بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • ترابی، فاطمه بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 7-37]
 • ترکان، رحمت اله بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد (مطالعه تطبیقی زنان ویلانشین و آپارتمان نشین) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 163-214]
 • توجهی، عبدالعلی لزوم جرم انگاری نشوز زوج [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 219-252]
 • توحیدی، احمدرضا تحول حقوق زنان وخانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 7-52]
 • توحیدی، احمدرضا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و مسئله‌ی استفاده‌ی جنسی و سوءاستفاده جنسی از زنان [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 95-115]
 • تولّایی، علی تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 95-121]
 • تولّایی، علی تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه‌ی کافر در زندگی زناشویی [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 101-118]

ث

 • ثمنی، لیلا ضمانت اجرای حق مادرشدن [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 7-27]
 • ثوابی، حمیده بررسی تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیت های اجتماعی- اقتصادی زوجین [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 125-162]

ج

 • جاور، حسین روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 41-80]
 • جاوید، محمد جواد مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 7-34]
 • جاوید، محمدجواد آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 73-110]
 • جاوید، محمدجواد تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 157-193]
 • جاوید، محمدجواد آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]
 • جاوید، محمدجواد زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]
 • جباران، محمد رضا الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 30-48]
 • جدا، نرگس تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مؤلفه های حیات خانوادگی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 47-91]
 • جزایری، سیدحمید قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 7-58]
 • جعفرپور، سهیلا تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 119-135]
 • جعفری، راهله مقایسه ی همسانی و ناهمسانی نگرش ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 157-203]
 • جلالی، سید مهدی نقد و بررسی مهریه در لایحه ی حمایت از خا نواده [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 183-218]
 • جلالی، سیدمهدی طلاق و خلأهای قانون داوری [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 65-91]
 • جلالی، محمود واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 207-239]
 • جمالی، سحر تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 137-173]
 • جمیلی کهنه شهری، فاطمه بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 211-245]
 • جهاندار لاشکی، زینب واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه ی کیفی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 63-88]
 • جهانگیری، جهانگیر کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 83-109]
 • جوادپور، مریم حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسلام [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 105-145]
 • جوادیان، زهرا تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 125-152]
 • جواهری، جلوه مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 129-162]
 • جواهری، فاطمه سزارین انتخابی واکاوی تجربه ی زیسته ی نمونه ای از زنان در شهر تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 7-28]
 • جیل زاده، سمانه حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 7-45]

چ

 • چناری، مهین تحلیل رابطه تربیت اخلاقی و جنسیت از نظر علامه طباطبایی(ره) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 33-53]
 • چیت ساز، غزاله از زیست گلخانه‌ای تا بازگشت به عادتواره؛( تجربه ی زیسته ی دانش‌آموختگان دختر مدارس‌‌اسلامی غیرانتفاعی شهر تهران) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 33-62]

ح

 • حائری، محمود تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 95-121]
 • حائری، محمود تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه‌ی کافر در زندگی زناشویی [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 101-118]
 • حاج حسینی، معصومه مبانی فقهی مسئولیت حکومت در برابر زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 107-122]
 • حاج علیزاده، کبری تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا تحلیل مستندات قرآنی حیطه ی مدیریت بانوان با تأکید بر سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 157-196]
 • حاجیانی، ابراهیم سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 47-82]
 • حاجی پور، مرتضی نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 169-197]
 • حاجی حسینی، حسین امکان‌سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن با تاکید بر ماده 1107 قانون مدنی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-28]
 • حاجی د هآبادی، احمد فاضل دیه و حیطة اختیار ولیّ دم در قتل زن [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 115-142]
 • حاجی ده آبادی، احمد ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 41-72]
 • حاجی ده آبادی، احمد بررسی فقهی- حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر ممیز با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 139 [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 85-115]
 • حاجی ده آبادی، احمد مقررات کیفری لایحه ی حمایت از خانواده در بوته ی نقد [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-52]
 • حاجی ده آبادی، احمد ارتقای جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 95-113]
 • حاجی زاده، میترا درک و تفسیر زنان شهر ایلام از اقدام به خوددرمانی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 137-160]
 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 233-271]
 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 191-235]
 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • حاجی عزیزی، بیژن نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 93-139]
 • حاجی علی، فریبا نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 181-212]
 • حاجی علی، فریبا کاربرد انصاف در فقه خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 121-142]
 • حاجی لو، وحید شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 95-116]
 • حافظی، معصومه نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 7-40]
 • حامی کارگر، فاطمه نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 7-38]
 • حبیب پور گتابی، کرم مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 163-190]
 • حبیب پور گتابی، کرم رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 37-67]
 • حبیب پور گتابی، کرم عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 87-127]
 • حبیب پور گتابی، کرم انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 7-40]
 • حبیب پور گتابی، کرم مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 95-124]
 • حبیب پور گتابی، کرم ارزیابی عملکرد سازمان‌های غیردولتی (سمن‌های) کشور در حوزه ی زنان و خانواده [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 45-86]
 • حبیب پور گتابی، کرم سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 7-27]
 • حبیبی تبار، جواد طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 35-64]
 • حبیبی راد، لیلی تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 167-189]
 • حجازی، سیده شیرین نظام اخلاقی عفاف در قرآن کریم بر مبنای سوره نور [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 51-69]
 • حجازی، محمدعلی شرط باروری یا عدم باروری در نکاح [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 47-72]
 • حجازی، محمدعلی جرم عقیم سازی و مجازات آن [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 7-64]
 • حجازی، محمدعلی جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 115-166]
 • حدت، الهه بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • حریری، نجلا نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • حسنخانی، راضیه نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 93-139]
 • حسن زاده، غلامرضا شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 69-111]
 • حسومی، ولی الله شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 29-49]
 • حسینی، بی بی زینب حوزه ی معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 7-48]
 • حسینی، حاتم فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 121-161]
 • حسینی، حاتم بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 45-83]
 • حسینی، راحله سادات زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]
 • حسینی، زینب السادات حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی) [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 69-88]
 • حسینی، سید محمد زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]
 • حسینی، شیما سادات واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 32-63]
 • حسینی، فروغ السادات گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 195-238]
 • حسینی، محمد واکاوی ابعاد فقهی، شرعی و پزشکی سقط جنین درمانی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 61-82]
 • حسینی، محمدرضا تحلیل داده‌بنیاد آپارتمان‌نشینی از نگاه زنان شهر بروجرد [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 29-49]
 • حسینی، محمدرضا واکاوی کیفی توانمندسازی زنان در کنترل آسیب‌های اجتماعی [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 147-178]
 • حسینی اکبرنژاد، حوریه ارزش گذاری کار خانگی زنان در اسلام و رویه ی نهادهای بین المللی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 143-171]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله بررسی تحلیلی-تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 31-7]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله بررسی تحلیلی- انتقادی جریان سازی جنسیتی در رویه نهادهای بین المللی [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 31-61]
 • حسینی اکبری نژاد، حوریه نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 137-158]
 • حسینی اکبری نژاد، هاله نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 137-158]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • حسینی چاوشی، میمنت پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 57-95]
 • حسین یزدی، مریم مطالعه روابط زمانی و مکانی زنان سالمند در بستر فرهنگی و زندگی روزمره شان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 85-108]
 • حسینی زیدی، سید ابوالقاسم ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 89-106]
 • حسینی مجرد، اکرم بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 211-245]
 • حسینی مقدم، سیدحسن عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 125-141]
 • حضرتی صومعه، زهرا میزان دینداری زنان دانشجو و عوامل اجتماعی مؤثر در آن (مطالعه‌ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 125-151]
 • حق پناه، رضا ارزیابی استحقاق زوجه به نفقه وکیفر ترک نفقه در فرض عدم تمکین مُجاز [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 83-109]
 • حق خواه، منیر کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 47-84]
 • حقیقتیان، منصور بازنمائی نظام معنایی زنان تهرانی به هویت‌های متمایز ظاهری برآمده از جراحی های زیبایی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 101-118]
 • حکمت نیا، محمود لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 7-41]
 • حکمت نیا، محمود آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]
 • حکمت نیا، محمود زمینه ها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طلاق [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 141-161]
 • حکیم، حجه الاسلام والمسلمین سید منذر علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 293-348]
 • حیدری، آرمان مهاجرت شغلی مردان به سایر کشورها و تجربه زیسته بارداری همسران جامانده در شهر لار [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، علیمراد روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 41-80]
 • حیدری، وحید ظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 63-82]

خ

 • خاکپور، حسین شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 29-49]
 • خاکسارفرد، عطیه تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]
 • خالقیان، جواد بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 57-80]
 • خجیر، یوسف آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای موبایلی در خانواده ایرانی (با تاکید بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 109-137]
 • خدادادپور، منیره واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 207-239]
 • خدادادی سنگده، جواد مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 7-36]
 • خزائی، طاهره از زیست گلخانه‌ای تا بازگشت به عادتواره؛( تجربه ی زیسته ی دانش‌آموختگان دختر مدارس‌‌اسلامی غیرانتفاعی شهر تهران) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 33-62]
 • خزاعی، محبوبه شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 29-49]
 • خزایی، معصومه تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 85-124]
 • خسروشاهی، قدرت ا... بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 147-175]
 • خسروشاهی، قدرت الله واکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیام‌های بازرگانی رسانۀ ملی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 125-152]
 • خسروی، جمال بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 133-151]
 • خضرنژاد، عمر بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 133-151]
 • خضری، زهرا زنان و تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ماهواره و تلویزیون : مطالعه ای ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1401]
 • خلج آبادی فراهانی، فریده نگرش دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 149-188]
 • خلج آبادی فراهانی، فریده واکاوی شرایط زمینه ساز قصد و رفتار تک فرزندی در تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 29-58]
 • خلج آبادی فراهانی، فریده تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 49-92]
 • خلیلی، شیوا نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 197-218]
 • خوراکیان، علیرضا موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]
 • خوش کلام، نرگس تحلیل داده‌بنیاد آپارتمان‌نشینی از نگاه زنان شهر بروجرد [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 29-49]
 • خوشکلام، نرگس واکاوی کیفی توانمندسازی زنان در کنترل آسیب‌های اجتماعی [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 147-178]

د

 • دارنی، حمیرا بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 133-151]
 • دانش، پروانه تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 97-148]
 • داودی، مریم عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 119-153]
 • داوری اردکانی، نگار کنکاشی در پژوهش های زبان شناسی جنسیت [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 162-181]
 • دراهکی، احمد تاثیر ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی بر رفتار باروری زنان مناطق شهری استان بوشهر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 51-72]
 • دراهکی، احمد رواج ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن در میان زنان حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده مناطق شهری استان بوشهر [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 7-25]
 • درویشی، بابک زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]
 • دهقانی، لیلا تحلیل مستندات قرآنی حیطه ی مدیریت بانوان با تأکید بر سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 157-196]
 • دوستی پور، میثم واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 81-99]
 • دیرباز، اصغر بازنگری مبانی فکری - کلامی الگوهای اجتماعی زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 167-213]

ذ

 • ذوالفقاری، نفیسه عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 59-83]

ر

 • رئیسی، لیلا بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 135-173]
 • راد، فیروز گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • راد، فیروزه بررسی تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیت های اجتماعی- اقتصادی زوجین [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 125-162]
 • رازقی نصرآباد، حجیه بی بی پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 57-95]
 • رازقی نصرآباد، حجیه بی بی تفاوتهای نسلی ارزش ازدواج: مورد مطالعه شهر هشتگرد [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 63-84]
 • رازقی نصرآباد، حجیه بی بی برقراری توازن میان نقش‌های شغلی و خانوادگی: تجربه‌ی زنان شاغل در شهرداری شهر تهران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 105-135]
 • راعی، مسعود تحلیل مستندات قرآنی حیطه ی مدیریت بانوان با تأکید بر سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 157-196]
 • راهرو زرگر، فیروز عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر فاصله ی سنی زوجین در استان اردبیل [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 153-184]
 • ربانی، رسول قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-98]
 • ربانی، علی نگرش روحانیون به فرآیند تزلزل خانواده در شهر اصفهان [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 199-229]
 • ربیعی، علی بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]
 • ربیعی، علی گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • ربیعی، کامران سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 97-134]
 • رجایی، محمدصادق بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 159-190]
 • رحمانی، مهدی بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 81-107]
 • رحمانی، مهدی بررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 107-124]
 • رحمانی خلیلی، احسان مطالعه‌ی جامعه‌شناختی زمینه‌ها و پیامدهای تأخیر سن ازدواج در بین مردان مجرد شهر تهران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 161-184]
 • رحمتی والا، لیلی رسانه ی ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 119-161]
 • رحیم نیا، فریبرز موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]
 • رحیمی، علی برساخت اجتماعی سیاست‌های افزایش فرزندآوری و موانع پیش‌رو: مطالعه‌ی موردی کاربران اینترنتی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 35-60]
 • رحیمی سجاسی، مریم شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری (ارائه یک نظریه زمینه ای) [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • رزمخواه، نجمه حق بهره‌مندی از شیر مادر در اردوگاه پناهندگان در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 55-81]
 • رستگار، یاسر ارائه یک مدل پارادایمی از مراجعه زنان به فالگیر در شهر زاهدان [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 115-142]
 • رستگار خالد، امیر بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار و رابطه ی آن با رضایت کاری [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 59-96]
 • رستگار خالد، امیر کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 7-82]
 • رستگار خالد، امیر تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 81-124]
 • رستگار خالد، امیر جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 7-31]
 • رستمی تبریزی، لمیاء تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 215-242]
 • رشوند، مرجان تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 29-80]
 • رضائی، اعظم حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 51-66]
 • رضائی، مهدی زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 173-225]
 • رضائی، مهدی زنان معلول و تعامل با جامعه (مطالعه ی کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 7-44]
 • رضائی، مهدی تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • رضائیان حق، معصومه قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 123-184]
 • رضائی نژاد، حکیمه تحلیل رابطه تربیت اخلاقی و جنسیت از نظر علامه طباطبایی(ره) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 33-53]
 • رضاپور، داریوش تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از سبک زندگی خانه‌داری(مطالعه ی موردی شهر دیلم) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-108]
 • رضایی، احمد مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 141-170]
 • رضایی، مائده بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 71-94]
 • رضایی نسب، زهرا درک و تفسیر زنان شهر ایلام از اقدام به خوددرمانی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 137-160]
 • رضوی، سید علی محمد زنان و تجربه احساسات مجازی (مطالعه کیفی چگونگی بروز و ابراز عواطف مجازی دختران شهر قم) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-86]
 • رفسنجانی مقدم، مصطفی پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر» [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 7-46]
 • رفعت جاه، مریم تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 29-80]
 • رفیعی، محمدتقی نقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب 1386 هیئت وزیران) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 133-182]
 • رفیعی آتانی، عطاء الله تحلیل مضمون سیاستهای اقتصاد خانواده در ایران [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 79-100]
 • رمضان مقدم واجاری، یاسمن عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]
 • رمضی، نگار تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 109-130]
 • رمضی، نگار سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 113-146]
 • رنجبر، مهناز بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 211-245]
 • رهبر، مهدی ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 59-89]
 • رهبر، مهدی ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 43-78]
 • روحانی، علی دوسویگی مصرف و آبرو : کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‏ زنان در مهمانی‌ها [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 143-170]
 • رودگر، محمدجواد عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 49-80]
 • روشنایی، علی مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]
 • روشن پور، مجتبی شناسایی ابعاد سازندۀ طرد اجتماعی زندانیان زن (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 119-140]
 • روشن فکر، پیام مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 129-162]
 • ریاحی، محمداسماعیل بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 153-210]
 • ریاحی، محمدناصر جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 7-31]
 • ریاضت، زینب نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 181-212]

ز

 • زارعان، منصوره موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب در آن [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 191-228]
 • زارع زاده مهریزی، الهام بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 153-210]
 • زارع شاه آبادی، اکبر مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران و مادران شهر یزد [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 189-231]
 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 191-235]
 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد (مطالعه تطبیقی زنان ویلانشین و آپارتمان نشین) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 163-214]
 • زارعی، عباس تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]
 • زاهدی، عبدالرضا روش قرآن کریم در نهادینه سازی «حجاب» و «عفاف» (با رویکرد ترتیب نزول) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 49-106]
 • زاهدی، کیوان جنسیت و جنس زبانی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 79-102]
 • زاهدی، محمدجواد تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 97-148]
 • زاهدی فر، بتول علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 293-348]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 81-99]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار باز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 153-172]
 • زمانی، زری نقش وفاداری در اعتمادآفرینی و راهبردهای توسعه ی آن در نهاد خانواده با رویکرد به آیات و روایات [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 7-53]
 • زنجری، نسیبه تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-45]
 • زهروی، رضا بررسی تطبیقی حمایت از حیات انسانی قبل از انعقاد نطفه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 81-114]
 • زهروی، رضا تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 199-237]
 • زیبایی نژاد، معصومه واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • زیرک باروقی، اصغر تعلیق مهریه در عقد نکاح [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 125-142]

ژ

 • ژیانپور، مهدی قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-98]

س

 • ساردوئی نسب، محمد تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 185-214]
 • سالارزائی، امیر حمزه تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 117-141]
 • سپه وند، آسیه واکاوی چالش های مشارکت زنان روستایی شهرستان خرم آباد در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • ستایش منش، ساناز پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی زنان متأهل دانشجو [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 215-247]
 • سترگ، طیبه قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 123-184]
 • ستوده، حمید سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست‌گذاری تقنینی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 97-119]
 • ستوده، حمید درمان ناباروری با استفاده از سلول‌های بنیادی زنان؛ پردازش فقهی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 7-26]
 • ستوده فر، مهدی عارضه‌یابی و تحلیل نظام حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • سجادی، سیدمهدی تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]
 • سجادی، سیدمهدی بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • سجادی امین، مهدی نقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 85-132]
 • سخایی، ایوب مطالعه ی رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 7-56]
 • سخایی، ایوب مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 83-118]
 • سخایی، سیده مژگان ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 247-274]
 • سرایی، حسن واکاوی شرایط زمینه ساز قصد و رفتار تک فرزندی در تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 29-58]
 • سروش، محمد نظریه ی امام خمینی (ره) درباره ی لاضرر و کاربرد آن در حقوق خانواده [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 75-104]
 • سعادت، صالح ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 59-89]
 • سعیدی، حسن چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]
 • سعیدی، داود رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 51-68]
 • سعیدی، علی اصغر تحلیل چالش های طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 147-174]
 • سفیری، خدیجه بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 85-109]
 • سلحشور، بتول بررسی اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع«شهادت بر شهادت» [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 55-74]
 • سهرابی، حسین علی آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی متولیان حجاب و عفاف (پلیس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 65-95]
 • سهرابی، محسن واکاوی چالش های مشارکت زنان روستایی شهرستان خرم آباد در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • سهرابی صمیره، شهلا بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعه ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 109-130]
 • سوادکوهی فر، سام مسئولیت کیفری تدریجی دختران [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 225-266]
 • سیاح، مونس بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 211-245]
 • سیاح، مونس بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 227-262]
 • سیار، محمد مهدی گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 195-238]
 • سیف اللهی، سیف الله بررسی رابطه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکه‌های مجازی در بین زوجین تهرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 151-173]
 • سیفی، آناهیتا حق بهره‌مندی از شیر مادر در اردوگاه پناهندگان در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 55-81]
 • سیفی قره یتاق، داود قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 27-60]

ش

 • شاکری گلپایگانی، طوبی بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 159-205]
 • شاکری گلپایگانی، طوبی شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری (ارائه یک نظریه زمینه ای) [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • شاکری نژاد، محسن شاخص های عفاف و حجاب در شخصیت های زن تحصیل کرده سریال های تلویزیونی ایرانی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 31-52]
 • شالچی، وحید تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]
 • شاهمرادی، عصمت آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 73-110]
 • شاهمرادی، عصمت تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 157-193]
 • شاوردی، تهمینه زنان و تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ماهواره و تلویزیون : مطالعه ای ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1401]
 • شایق، حافظه تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه‌ی کافر در زندگی زناشویی [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 101-118]
 • شایگان، فریبا بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسه ی زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 163-198]
 • شجاعی، جواد نگرش دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 149-188]
 • شجاعی، جواد مرور سیستماتیک مطالعات کاهش باروری در دو دهه‌ی اخیر [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 137-159]
 • شجریان، مهدی تأثیر جنسیت در معرفت، تحلیل دیدگاه فمینیستی با تاکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 59-77]
 • شجریان، مهدی عدالت جنسیتی و گفتمان تغییر در احکام فقهی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 1-28]
 • شجریان، مهدی عدالت‎ جنسیتی و گفتمان عدم تغییر در احکام فقهی زنان [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 111-131]
 • شریعتی، الهام ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 89-106]
 • شریفی، حجت مطالعه ی رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 7-56]
 • شریفی، عبدالرضا نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 57-79]
 • شریفی، منصور شیوع بی‌فرزندی طول عمر در استان خوزستان و عوامل همبسته با آن [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • شعبان نیا منصور، مهدی باز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 153-172]
 • شعبان نیا منصور، مهدی بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 35-55]
 • شعبانی، مهدیه قلمرو آزادی زن پس از ازدواج [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 133-151]
 • شفیعی، سمیه سادات پرستاری از مجروحان در جنگ تحمیلی: تحلیل اجتماعی اخلاق مراقبت زنانه [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 27-50]
 • شکربیگی، عالیه بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]
 • شکربیگی، عالیه تجربۀ زیستۀ نسلی در پرتو تحولات فرهنگی مورد مطالعه : مقایسه نسل های دهه 40 و 70 منطقه 14 تهران [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • شکری، فریده نقش قاعده ی لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 105-130]
 • شکری خیادانی، مسعود عارضه‌یابی و تحلیل نظام حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • شهبازی، آرامش بررسی ماهیت فلسفی و حقوقی نهاد خانواده در منشور بین المللی حقوق بشر [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 7-28]
 • شهسوار، احسان ارزیابی استحقاق زوجه به نفقه وکیفر ترک نفقه در فرض عدم تمکین مُجاز [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 83-109]
 • شهیدی زندی، مریم تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 29-80]
 • شیردل، الهام مطالعه ی کیفی منسجم نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 37-63]
 • شیری، اردشیر تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 111-141]
 • شیری، محمد باروری افتراقی در ایران: شواهدی از آمارگیری شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت 1394 [دوره 24، شماره 96، 1401]

ص

 • صادق زاده قمصری، علیرضا تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]
 • صادقی، رسول تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 95-150]
 • صادقی، رسول مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 7-36]
 • صادقی، رسول تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 109-130]
 • صادقی، رسول بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 87-108]
 • صادقی، رسول تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-45]
 • صادقی، رسول تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 37-65]
 • صادقی، رسول باروری افتراقی در ایران: شواهدی از آمارگیری شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت 1394 [دوره 24، شماره 96، 1401]
 • صادقی، محمود بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 91-134]
 • صادقی فسائی، سهیلا ضرورت نظریه پردازی در حوزه ی مسائل زنان از تحقیق تا نظریه [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 185-228]
 • صادقی فسایی، سهیلا وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 7-48]
 • صادقی فسایی، سهیلا واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه ی کیفی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 63-88]
 • صالحی، صغری روش‌شناسی فارابی در تدبیر منزل و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 109-135]
 • صداقت زادگان، شهناز گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • صفاوردی، سوسن بازنمایی حجاب زن مسلمان در رسانه های غربی (جنبه های حقوقی و سیاسی) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 295-340]
 • صفدرزاده، سیده فائزه ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 89-106]
 • صفری شالی، رضا سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 7-27]
 • صمصامی، مرضیه چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]

ط

 • طالب زاده، فهیمه نگرش روحانیون به فرآیند تزلزل خانواده در شهر اصفهان [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 199-229]
 • طالبی، ابوتراب رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 247-283]
 • طاهر، مریم مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران و مادران شهر یزد [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 189-231]
 • طولابی نژاد، مهرشاد واکاوی چالش های مشارکت زنان روستایی شهرستان خرم آباد در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • طیب نیا، محمدصالح عارضه‌یابی و تحلیل نظام حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 97، 1401]

ظ

 • ظهیری نیا، مصطفی ارائه یک مدل پارادایمی از مراجعه زنان به فالگیر در شهر زاهدان [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 115-142]

ع

 • عارفی، مختار مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 7-42]
 • عاشری، رقیه بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 71-94]
 • عالمی نیسی، مسعود فراتحلیل مطالعات تجربی تأثیر بعد خانوا ر در موفقیت حرفه ای زنان در کشورهای مختلف [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 205-270]
 • عالمی نیسی، مسعود سن ازدواج و موفقیت حرفه ای زنان؛ بررسی تطبیقی مطالعات تجربی در کشورهای مختلف [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 65-94]
 • عالمی نیسی، مسعود فراتحلیل تحقیقات تجربی پیرامون رضایت از زندگی و تعداد فرزندان در کشورهای مختلف [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 7-44]
 • عالی پور، حسن قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 143-186]
 • عباسی، بهاره بازنمائی نظام معنایی زنان تهرانی به هویت‌های متمایز ظاهری برآمده از جراحی های زیبایی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 101-118]
 • عباسی، کبری بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 73-98]
 • عباسی شوازی، محمد تقی ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 37-72]
 • عباسی شوازی، محمدتقی رسانه، جنسیت و مصرف گرایی (مطالعه ی رابطه ی استفاده از رسانه های جمعی با تمایلات مصرف گرایانه ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-40]
 • عباسی شوازی، محمدجلال پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 57-95]
 • عباسی شوازی، محمدجلال تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 55-94]
 • عباسی شوازی، محمدجلال سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 35-63]
 • عباسی شوازی، محمدجلال مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 7-36]
 • عبدالرحمانی، رضا آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی متولیان حجاب و عفاف (پلیس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 65-95]
 • عبداللهی، اصغر تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • عبداللهیان، حمید تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • عبدالهی، عادل برساخت اجتماعی سیاست‌های افزایش فرزندآوری و موانع پیش‌رو: مطالعه‌ی موردی کاربران اینترنتی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 35-60]
 • عبدی، فاطمه بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 91-134]
 • عبدی پور فرد، ابراهیم بررسی تطبیقی انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 101-115]
 • عرب نژاد، مریم اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 235-292]
 • عرفان منش، ایمان وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 7-48]
 • عزیزی، حسین بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 117-156]
 • عزیزی، یعقوب شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 69-111]
 • عسکری ندوشن، عباس مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 7-36]
 • عسکری ندوشن، عباس تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با سن ازدواج زنان در ایران: (مطالعه تطبیقی دختران جوان در آستانه ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 171-210]
 • عسکری ندوشن، عبّاس بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 45-83]
 • عسکری ندوشن، عبّاس سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 35-63]
 • عسگری، محمد واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • عشایری منفرد، محمد قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 7-58]
 • عشایری منفرد، محمد بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده ی لاضرر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 43-73]
 • عطائی سعیدی، حامد اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 205-236]
 • عطارزاده، مجتبی بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام و غرب [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 43-78]
 • عطارزاده، مجتبی عدالت جنسیتی، مرز تعامل جنسیت و سیاست [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 225-266]
 • عظیم پور، عظیم راهکارهای مقابله با ازدواج سفید در جامعه از منظر قرآن و روایات [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 69-93]
 • عظیمی، لیلا مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]
 • علاسوند، فریبا مداخله ی حکومت اسلامی درباره ی حقوق خانواده (ظرفیت ها و ضرورت گاه ها) [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 65-103]
 • علمدار، فاطمه سادات تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 65-96]
 • علمی سولا، محمدرضا مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 177-217]
 • علمی سولا، محمدرضا واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 185-222]
 • علویان، مرتضی حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی) [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 69-88]
 • علی آبادی، شیما بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی-کلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 77-100]
 • علیدوست، ابوالقاسم بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده ی لاضرر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 43-73]
 • علیدوست، ابوالقاسم نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 253-294]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل حوزه ی معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 7-48]
 • علیشاهی قلعه جویی، ابوالفضل نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 57-79]
 • علی کرمی، کریم تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • علی محمدزاده، خلیل مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین» [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 7-57]
 • علی محمدی، طاهر تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-143]
 • علی مندگاری، ملیحه تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با سن ازدواج زنان در ایران: (مطالعه تطبیقی دختران جوان در آستانه ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 171-210]
 • علی نژاد، منوچهر مطالعه رفتار کارآفرینانه زنان در یزد: از ساختارهای تحمیلی خود اشتغالی تا باز تعریف اجتماعی منتهی به آفرینشگری موقعیت [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 153-172]
 • عیار، عطیه کنکاشی در پژوهش های زبان شناسی جنسیت [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 162-181]
 • عیسی زاده، بشیر بررسی روح حاکم بر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 29-54]
 • عیسی زاده، سعید بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 43-85]
 • عیسی زاده، سعید تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345) [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 7-28]
 • عیوضی، محمدرحیم سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 47-82]

غ

 • غروری، ملینا بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • غروی نائینی، نهله جایگاه حضرت فاطمه (س) در منابع اهل تسنن [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 182-199]
 • غروی نائینی، نهله مشارکت سیاسی زنان صدر اسلام [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 196-224]
 • غریب عشقی، سارا تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 93-120]
 • غفاری، مسعود نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 7-38]
 • غفوری بنادکوکی، نرگس تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 95-121]
 • غلامی، زهرا کشف خلاف واقع در ازدواج [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 113-133]
 • غمامی، سید محمد مهدی بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 117-156]
 • غمامی، سید محمد مهدی ظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 63-82]
 • غمامی، محمد مهدی آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]

ف

 • فاتحی، ابوالقاسم مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 9-42]
 • فاتحی، ابوالقاسم چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]
 • فاتحی زاده، مریم مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 67-92]
 • فاضلی پور، سیده منا بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 84-101]
 • فتح بقالی، عاطفه عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]
 • فتحی، سروش بررسی تأثیرعوامل دموگرافیک بر رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین 35-55 سال(ساکن در مناطق 3 و 20 تهران) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 111-135]
 • فتوحی تفتی، فاطمه تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با سن ازدواج زنان در ایران: (مطالعه تطبیقی دختران جوان در آستانه ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 171-210]
 • فراحی، محمد مهدی موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]
 • فراش خیالو، نورالدین تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 109-130]
 • فراش خیالو، نورالدین بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 7-37]
 • فراش خیالو، نورالدین سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 113-146]
 • فرج تبار، رضا مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 163-190]
 • فرجی، الهه بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 85-109]
 • فرح زادی، علی اکبر بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده» [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 79-105]
 • فرخی نکارستان، مینا فرزندآوری به مثابه ی مخاطره (مطالعه ی کیفی زمینه های کم فرزندی در شهر تبریز) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-33]
 • فرهمند، مریم دختران و کاربرد اینترنت [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 135-170]
 • فضلی، محمد تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 107-156]
 • فعالی، محمدتقی جنسیت؛ فمینیسم یا ذات گروی الهی (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 156-195]
 • فعلی، حمید ظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 63-82]
 • فکری، محمد مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 141-170]
 • فلاح، محمدرضا زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏ آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 103-132]
 • فلاح تفتی، فاطمه مسئولیت حکومت اسلامی در امر حجاب با استناد به ادله ی امر به معروف و نهی از منکر [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 73-115]
 • فلاح نژاد، لیلا تفاوتهای نسلی ارزش ازدواج: مورد مطالعه شهر هشتگرد [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 63-84]
 • فیاض، ابراهیم مطالعه روابط زمانی و مکانی زنان سالمند در بستر فرهنگی و زندگی روزمره شان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 85-108]
 • فیض اللهی، علی درک و تفسیر زنان شهر ایلام از اقدام به خوددرمانی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 137-160]

ق

 • قائنی، آیت الله محمد موجه سازی حق تولیدمثل و باروری انسان در قرآن [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 195-247]
 • قادری، مصطفی شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 69-111]
 • قادری هرسینی، فاطمه مطالعه تجربه زیسته سالمندی در میان زنان و مردان شهر کرمانشاه [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • قاسمپور، فاطمه بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی-کلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 77-100]
 • قاسم زاده، بهنام عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]
 • قاسم زاده، عاتکه تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 51-68]
 • قاسمی، عاصمه تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی رنان: گونه شناسی و ارائه دلالت‌های سیاستی [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • قاسمی، عاصمه زنان و تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ماهواره و تلویزیون : مطالعه ای ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1401]
 • قاسمی، وحید تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت های ارزشی دختران و پسران [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 197-222]
 • قاسمی اردهایی، علی بررسی تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیت های اجتماعی- اقتصادی زوجین [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 125-162]
 • قاسمی اردهایی، علی عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 143-166]
 • قاسمی اردهایی، علی پیامدهای تأخیر فرزندآوری در شهر اهواز [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 123-145]
 • قاضی طباطبایی، محمود تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 55-94]
 • قدسی، علی محمد بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 43-85]
 • قدسی، علی محمد تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345) [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 7-28]
 • قربان نیا، ناصر نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 7-40]
 • قربانیان، مهری تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت های ارزشی دختران و پسران [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 197-222]
 • قره یاضی، هایده تجربۀ زیستۀ نسلی در پرتو تحولات فرهنگی مورد مطالعه : مقایسه نسل های دهه 40 و 70 منطقه 14 تهران [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • قلی پور، حسین استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش‌شناسی دیدگاه نظام‌مند فقه امامیه [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 7-27]
 • قماشچی، احمد عوامل آرامش خانواده در سبک زندگی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 93-124]
 • قمشیان، میثم بررسی روایات نقصان عقل زنان و تطبیق با روایت متخالف این معنا در بستر مطالعات جنسیت [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 141-168]
 • قنبرپور، بهنام پژوهشی بر قلمرو اختیار حکومت اسلامی و تدابیر آن در جلوگیری از کاهش نسل [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 215-238]
 • قهرمانی، ژیلا بررسی تطبیقی انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 101-115]
 • قهرمانی، علی اکبر سنجش گرایش دختران پیش دانشگاهی به شغل پلیس [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 171-196]
 • قوام، حانیه تجارب حقوقی زنان مطلقه از فرایند طلاق در ایران (موردمطالعه‌ی شهر قم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 83-112]
 • قوامی راد، زینب پیش بینی اعتماد بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان بیرجند بر اساس جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 175-211]

ک

 • کاردوانی، راحله بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 159-205]
 • کاردوانی، راحله ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 145-193]
 • کاردوانی، راحله ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 211-253]
 • کاردوانی، راحله بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • کاردوانی، راحله تجارب حقوقی زنان مطلقه از فرایند طلاق در ایران (موردمطالعه‌ی شهر قم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 83-112]
 • کاظمی، سیدعلی مسئولیت کیفری تدریجی دختران [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 225-266]
 • کاظمی، سیدمهدی تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش‌های آن [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 25-55]
 • کاظمی، سیدمهدی مطالعه تطبیقی حق بر شیردهی و بر تغذیه با شیرمادر [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 133-156]
 • کاظمی پور، شهلا پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-53]
 • کاوه فیروز، زینب سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 113-146]
 • کدخدایی، محمدرضا مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 53-94]
 • کدخدایی، محمدرضا بررسی مشروعیت ابتناء حقوق اخلاقی بر جنس و جنسیت [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 7-40]
 • کرامتی، معصومه تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 225-287]
 • کردزنگنه، جعفر بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعه ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 109-130]
 • کردزنگنه، جعفر پیامدهای تأخیر فرزندآوری در شهر اهواز [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 123-145]
 • کردزنگنه، جعفر شیوع بی‌فرزندی طول عمر در استان خوزستان و عوامل همبسته با آن [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • کرمانی، طوبی روش‌شناسی فارابی در تدبیر منزل و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 109-135]
 • کرمی، فیروزه بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائه ی الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی زنان شاغل [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 7-46]
 • کرمی، محمدتقی بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائه ی الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی زنان شاغل [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 7-46]
 • کرمی، محمدتقی فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 229-263]
 • کرمی، محمدتقی تأثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 131-155]
 • کرمی، محمدتقی تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 137-173]
 • کرمی، محمدتقی نقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 85-132]
 • کرمی قهی، محمد تقی تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]
 • کریمی، حامد بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 45-83]
 • کریمی، یزدان بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • کریمی مهر، فهیمه گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • کلانتر هرمزی، آتوسا واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • کلانتری، عبدالحسین مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 129-162]
 • کلانتری، عبدالحسین واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه ی کیفی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 63-88]
 • کلانتری، عبدالحسین شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری (ارائه یک نظریه زمینه ای) [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • کلهر، سینا ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 59-104]
 • کمالی، افسانه بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 85-109]
 • کوشککی، نیلوفر تاثیر ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی بر رفتار باروری زنان مناطق شهری استان بوشهر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 51-72]
 • کیانپور، مسعود زنان و تجربه احساسات مجازی (مطالعه کیفی چگونگی بروز و ابراز عواطف مجازی دختران شهر قم) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-86]
 • کیخا، محمدرضا رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 51-68]
 • کیوان آرا، محمود قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-98]

گ

 • گروسی، سعیده تفاوت نسلی نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل موثر در آن در زنان ساکن شهر یاسوج [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-149]
 • گروسی، سعیده واکاوی پدیده مادری جایگزین از منظر مادران سفارش دهنده و مادران جایگزین [(مقالات آماده انتشار)]
 • گل پرور، محسن پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی زنان متأهل دانشجو [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 215-247]
 • گل پرور، محسن تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 125-152]
 • گلجانی امیرخیز، ایرج سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 47-82]
 • گلچین، مسعود مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 83-118]
 • گلی، علی عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]
 • گنجور، مهدی مؤلّفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسلام [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 55-109]
 • گنجی، محمد تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]
 • گنجی، محمد نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 7-38]

ل

 • لباف، طاهره مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین» [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 7-57]
 • لشنی، موسی ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 89-106]
 • لطفی، اسدالله واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 185-222]
 • لطیفی مجره، سیده صدیقه فرزندآوری به مثابه ی مخاطره (مطالعه ی کیفی زمینه های کم فرزندی در شهر تبریز) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-33]
 • لهسایی زاده، عبدالعلی کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 83-109]

م

 • مؤمن، رقیه سادات نقش قاعده ی لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 105-130]
 • مالمیر، مهدی نوع شناسی ساختار قدرت در خانواده ایرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 7-32]
 • محبوبی شریعت پناهی، نسیم السادات فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 229-263]
 • محبی، سیده فاطمه مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین» [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 7-57]
 • محبی، سیده فاطمه اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 205-236]
 • محبی، سیده فاطمه واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 32-63]
 • محدثی گیلوایی، حسن مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 139-167]
 • محدثی گیلوایی، حسن تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 117-142]
 • محدثی گیلوایی، حسن مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 51-74]
 • محسن آبادی، بتول بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 87-108]
 • محسن زاده، فرشاد مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 7-36]
 • محسن زاده، فرشاد مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 7-42]
 • محسنی، رضا علی شناسایی ابعاد سازندۀ طرد اجتماعی زندانیان زن (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 119-140]
 • محصص، مرضیه نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 57-76]
 • محصص، مرضیه تأملی بر «شرک جنسیتی» در خوانش‌های زن‌مدارانه از قرآن [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 29-49]
 • محمدپور، احمد بازسازی معنائی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه ای) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 142-172]
 • محمدپور، احمد زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 41-72]
 • محمّد تقی زاده، مهدیه بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 117-157]
 • محمدخانی، طیبه اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه های قرآنی و همسران بهشتی [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 147-183]
 • محمدزاده، مهدی بررسی روح حاکم بر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 29-54]
 • محمدی، اصغر واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 75-103]
 • محمدی، امید بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 57-80]
 • محمدی، فریبرز عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 119-153]
 • محمدی، مریم مطالعه ی کیفی منسجم نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 37-63]
 • محمدی، میثم کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 7-82]
 • محمّدی، میثم بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار و رابطه ی آن با رضایت کاری [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 59-96]
 • محمّدی، میثم جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 7-31]
 • محمدیان، علی مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 177-217]
 • محمدیان، علی پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر» [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 7-46]
 • محمدیان، علی بررسی اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع«شهادت بر شهادت» [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 55-74]
 • محمدیان، محمود فهم تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 59-83]
 • محمّدیان، علی واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 185-222]
 • محمدیان پستکان، هاشم بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعه ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 109-130]
 • محمودی، شبنم بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 35-55]
 • محمودی، محمدجواد پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-53]
 • محمودی، محمدجواد چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 151-172]
 • محمودی، محمدجواد اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 213-244]
 • محمودی، محمدجواد سالخوردگی جمعیت: یک مسئله‌ی اجتماعی جمعیتی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 178-183]
 • محمودی، یسری مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 139-167]
 • محمودیان، حسین مطالعه ی تطبیقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزندانِ دلخواه (مطالعه ی موردی افراد در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر کرمانشاه) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 97-124]
 • محمودیان، حسین زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 173-225]
 • محمودیان، حسین عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر فاصله ی سنی زوجین در استان اردبیل [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 153-184]
 • محمودیانی، سراج الدین مطالعه ی تطبیقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزندانِ دلخواه (مطالعه ی موردی افراد در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر کرمانشاه) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 97-124]
 • محمودیانی، سراج الدین تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-45]
 • محمودیانی، سراج الدین عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 143-166]
 • محمودیانی، سراج الدین بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 73-98]
 • مختاری، مریم مهاجرت شغلی مردان به سایر کشورها و تجربه زیسته بارداری همسران جامانده در شهر لار [(مقالات آماده انتشار)]
 • مختاری افراکتی، نادر تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 117-141]
 • مختاری افراکتی، نادر بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 109-132]
 • مداحی، جواد بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • مرادی، هدی ساز و کارهای واکنشی شورای امنیت به تجاوز جنسی در روند درگیری‌های مسلحانه (با تأکید بر قطعنامه‌های 1325 و 1820 شورای امنیت) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 117-133]
 • مرادی کوچی، سمیرا مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 7-36]
 • مرتاضی، احمد امکان‌سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن با تاکید بر ماده 1107 قانون مدنی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-28]
 • مرحمتی، ندا رسانه، جنسیت و مصرف گرایی (مطالعه ی رابطه ی استفاده از رسانه های جمعی با تمایلات مصرف گرایانه ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-40]
 • مروی نام، نرگس بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 191-235]
 • مستقیمی، مهدیه السادات به کارگیری الگوی ساخت گرا در راستای بازیافت پاسخ های فطرت درباره ی حجاب (مبتنی بر مبانی فلسفی علامه جوادی آملی) [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 219-253]
 • مستقیمی، مهدیه السادات تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 107-156]
 • مستقیمی، مهدیه السادات رابطه ی ارزشمندی و جنسیت در دو تحلیل عرفانی و قرآنی [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 197-234]
 • مستقیمی، مهدیه السادات نقد نابرابر انگاری افراطی جنسیتی در معرفت شناسی فمینیستی (با تأکید بر رویکرد قرآنی) [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 117-155]
 • مستقیمی، مهدیه سادات تحلیلی فلسفی از رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 132-161]
 • مستقیمی، مهدیه سادات ارتباط معنایی آیات در مسئله طلاق در سه حوزه اصول فقه، تفسیر و زبانشناسی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 92-124]
 • مسعودی، حمید مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 87-114]
 • مس کار، مانا بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 227-262]
 • مس کار، مهلا بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 227-262]
 • مشایخی، زهرا مطالعه تطبیقی حق بر شیردهی و بر تغذیه با شیرمادر [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 133-156]
 • مشفق، محمود تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 93-120]
 • مشفق، محمود چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 151-172]
 • مشفق، محمود تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 85-124]
 • مشفق، محمود رواج ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن در میان زنان حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده مناطق شهری استان بوشهر [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 7-25]
 • مطیع حق شناس، نادر چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 151-172]
 • مظاهری، معصومه قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 123-184]
 • مظاهری، معصومه بررسی فقهی و حقوقی چالشهای بیماریهای واگیردار با حقوق وتکالیف خانوادگی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 75-96]
 • معارف، مجید عوامل آرامش خانواده در سبک زندگی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 93-124]
 • معتمدی، صدیقه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسه ی زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 163-198]
 • معززی خوراییم، شهلا پیامدهای مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیل در دانشگاه [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 99-122]
 • معینی، علیرضا تحلیل مضمون سیاستهای اقتصاد خانواده در ایران [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 79-100]
 • معینی فر، محدثه موجه سازی حق تولیدمثل و باروری انسان در قرآن [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 195-247]
 • معینی فر، محدثه حقوق کودک، قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال و ضمانت اجرای آن در قوانین ایران [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 83-107]
 • مقدادی، محمدمهدی حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسلام [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 105-145]
 • مقدادی، محمدمهدی جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 175-210]
 • مقدمی خمامی، نیلوفر بررسی ماهیت فلسفی و حقوقی نهاد خانواده در منشور بین المللی حقوق بشر [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 7-28]
 • مقصودی، سوده بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 133-150]
 • مقصودی، سوده واکاوی پدیده مادری جایگزین از منظر مادران سفارش دهنده و مادران جایگزین [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقیمی، زهرا شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 95-116]
 • مقیمی حاجی، ابوالقاسم سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست‌گذاری تقنینی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 97-119]
 • ملکوت یخواه، اسماعیل معناشناسی «میثاق غلیظ» در پیمان همسری و بررسی مؤلفه های بنیادین وفاداری به آن [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 111-146]
 • ملکوتی خواه، اسماعیل مؤلّفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسلام [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 55-109]
 • ملکی، امیر بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]
 • ملکی، امیر بررسی ظهور فردگرایی در عرصه‌ی خانواده (مطالعه‌ی موردی شهروندان تهرانی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-34]
 • ملکی، امیر تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • ملکی، حسن شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 69-111]
 • منافی آذر، رضا عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 143-166]
 • منصوری، سمانه تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی رنان: گونه شناسی و ارائه دلالت‌های سیاستی [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • منصوریان راوندی، فاطمه عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 59-83]
 • مهاجری، مریم آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]
 • مهاجری، مریم مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 7-34]
 • مهاجری، مریم تحلیل فقهی - حقوقی قاعده لاضرر در رفع ضرر ناشی از تمکین و نشوز زوجه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 71-87]
 • مهاجری، مریم تأملی بر جایگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تأکید بر فتاوی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 133-145]
 • مهدوی، اصغرآقا استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش‌شناسی دیدگاه نظام‌مند فقه امامیه [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 7-27]
 • مهدوی پور، اعظم حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 115-132]
 • مهدی پور، محمد عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 125-141]
 • مهربانی، وحید تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 69-118]
 • موحد، مجید ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 37-72]
 • موحد، مجید رسانه، جنسیت و مصرف گرایی (مطالعه ی رابطه ی استفاده از رسانه های جمعی با تمایلات مصرف گرایانه ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-40]
 • موذنی، احمد بازنمائی نظام معنایی زنان تهرانی به هویت‌های متمایز ظاهری برآمده از جراحی های زیبایی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 101-118]
 • موسوی، احمدرضا تأملی بر جایگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تأکید بر فتاوی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 133-145]
 • موسوی، سیده زینب مطالعه رفتار کارآفرینانه زنان در یزد: از ساختارهای تحمیلی خود اشتغالی تا باز تعریف اجتماعی منتهی به آفرینشگری موقعیت [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 153-172]
 • موسوی، عبدالحسین درمان ناباروری با استفاده از سلول‌های بنیادی زنان؛ پردازش فقهی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 7-26]
 • موسویان نژاد، فهیمه سادات مؤلّفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسلام [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 55-109]
 • موسوی لقمان، سیده اشرف تحلیل مضمون سیاستهای اقتصاد خانواده در ایران [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 79-100]
 • موسوی نسب، سیدجلال بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 109-132]
 • موسوی نسب، سیّدجلال تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 117-141]
 • موسوی نسب، سید محمد حسین بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 133-150]
 • موسوی نسب، علی بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 84-101]
 • مولاپناه، زهره مطالعه‌ی جامعه‌شناختی زمینه‌ها و پیامدهای تأخیر سن ازدواج در بین مردان مجرد شهر تهران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 161-184]
 • مولودی، محمد نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 93-139]
 • مومنی، عابدین تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 117-141]
 • مومنی، عابدین بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 109-132]
 • میرحسینی، زهرا چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]
 • میرخانی، عزت السادات بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • میرخانی، عزت السادات احیاگری تفکر دینی، مطالبات زن مسلمان و خیزش دو تفکر «فمینیسم اسلامی» و «اجتهاد اصولگرا» [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 7-31]
 • میرزائی، خلیل بررسی رابطه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکه‌های مجازی در بین زوجین تهرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 151-173]
 • میرعلی، محمدعلی حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 51-66]
 • میرفردی، اصغر بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 159-190]
 • میرفردی، اصغر بررسی تفاوت های جنسیّتی در سرمایه ی اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 131-149]
 • میرکمالی، سید علیرضا تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش‌های آن [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 25-55]
 • میرهاشمی، زهراسادات جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 223-266]

ن

 • ناجی اصفهانی، زهرا کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 83-109]
 • نازک تبار، حسین تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 97-148]
 • نازک تبار، حسین مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 163-190]
 • نازک تبار، حسین عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 87-127]
 • ناصری راد، محسن اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 205-236]
 • ناصری نژاد، الهه موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]
 • نایبی، هوشنگ تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 97-148]
 • نصرتی، علی ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 89-106]
 • نصرتی نژاد، فرهاد مطالعه ی رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 7-56]
 • نظربیگی، مریم روش قرآن کریم در نهادینه سازی «حجاب» و «عفاف» (با رویکرد ترتیب نزول) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 49-106]
 • نظری، علی محمد مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 7-42]
 • نعمتی پیرعلی، دل آرا ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 211-253]
 • نفر، زینب کاربرد انصاف در فقه خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 121-142]
 • نفیسی، نهال تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 145-193]
 • نقیبی، سیدابوالقاسم بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 117-157]
 • نقیبی، سیدابوالقاسم نقش وفاداری در اعتمادآفرینی و راهبردهای توسعه ی آن در نهاد خانواده با رویکرد به آیات و روایات [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 7-53]
 • نقیبی، سید محمدرضا حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 115-132]
 • نقی پور ایوکی، سحر کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 7-82]
 • نوابخش، مهرداد بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 125-156]
 • نوذری، محمد مبانی فقهی مسئولیت حکومت در برابر زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 107-122]
 • نوروزی، فاطمه مهاجرت شغلی مردان به سایر کشورها و تجربه زیسته بارداری همسران جامانده در شهر لار [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، الهه بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 57-80]
 • نوغانی دخت بهمنی، محسن مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 87-114]
 • نیکخواه، نرگس نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 7-38]
 • نیکونسبتی، علی پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-53]
 • نیکونسبتی، علی اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 213-244]

و

 • واحدیان، مرتضی تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]
 • واعظی، فهیمه واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 75-103]
 • وثوقی، منصور مطالعه‌ی جامعه‌شناختی زمینه‌ها و پیامدهای تأخیر سن ازدواج در بین مردان مجرد شهر تهران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 161-184]
 • وفایی صدر، فاطمه بازنگری مبانی فکری - کلامی الگوهای اجتماعی زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 167-213]
 • وکیلی، مهدی بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 159-205]
 • وکیلی، مهدی ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 145-193]
 • وکیلی، مهدی ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 211-253]
 • ولی زاده، محمدمهدی ارزیابی انگاره تزاحم قوّامیت مرد با کرامت اخلاقی زن [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 157-175]
 • ولیزاده، حبیب شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 95-116]
 • ولی نژاد، عبدا... بررسی تفاوت های جنسیّتی در سرمایه ی اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 131-149]
 • ویسی، سیمین رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 247-283]
 • ویشته، عباس نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 7-34]
 • ویشته، عباس بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 187-224]

ه

 • هاتفی مستقیم، رقیه نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • هادی، سیما ارائه یک مدل پارادایمی از مراجعه زنان به فالگیر در شهر زاهدان [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 115-142]
 • هاشمی، سیدحسین زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 125-184]
 • هاشمی، فرود مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]
 • هاشمی خواه، زینب سزارین انتخابی واکاوی تجربه ی زیسته ی نمونه ای از زنان در شهر تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 7-28]
 • هاشمی نژاد، سهراب سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 47-82]
 • هاشمی نژاد، سهراب عارضه‌یابی و تحلیل نظام حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 97، 1401]
 • هاشمی نسب، فخرالسادات واکاوی پدیده مادری جایگزین از منظر مادران سفارش دهنده و مادران جایگزین [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی نیا، زهرا ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 37-72]
 • هدایت نیا، فرج الله داوری قراردادی در حقوق خانواده [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 7-29]
 • هدایت نیا، فرج الله تاملی بر نظریه ی خانه نشینی زن در فقه اسلامی [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 7-24]
 • هدایت نیا، فرج الله چالش‌های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 7-30]
 • هلیسائی، اسماء واکاوی ابعاد فقهی، شرعی و پزشکی سقط جنین درمانی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 61-82]
 • همتی، رضا بررسی وضعیت مضیقة ازدواج در ایران (بر اساس سرشماری ۱۳۸۵) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 43-64]

ی

 • یاری نسب، فاطمه تفاوت نسلی نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل موثر در آن در زنان ساکن شهر یاسوج [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-149]
 • یاسری، زینب بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 7-58]
 • یاسینی، علی تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 111-141]
 • یراقی، سعیده بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 147-175]
 • یزدخواستی، بهجت چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]
 • یزدخواستی، بهجت مرور سیستماتیک مطالعات کاهش باروری در دو دهه‌ی اخیر [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 137-159]
 • یزدیان جعفری، جعفر نقش جنسیت در مجازات مجرم [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 79-114]
 • یوسفی، فریدون بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 233-271]
 • یوسفی، نریمان بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 125-156]