دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مهاجرت شغلی مردان به سایر کشورها و تجربه زیسته بارداری همسران جامانده در شهر لار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1402

10.22095/jwss.2023.378017.3139

فاطمه نوروزی؛ آرمان حیدری؛ مریم مختاری


واکاوی پدیده مادری جایگزین از منظر مادران سفارش دهنده و مادران جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22095/jwss.2023.397406.3237

فخرالسادات هاشمی نسب؛ سعیده گروسی؛ داریوش بوستانی؛ سوده مقصودی