موضوعات = حقوق
بازخوانی نظرات پیرامون تعیین حد برای مهرالمثل

دوره 25، شماره 100، شهریور 1402، صفحه 72-94

10.22095/jwss.2024.436642.3381

معصومه مظاهری؛ فاطمه اشرف آل طه


ارزیابی رأی وحدت رویه 774 با اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به مهر زوجه

دوره 25، شماره 100، شهریور 1402، صفحه 95-114

10.22095/jwss.2023.386394.3186

امین سلیمان کلوانق؛ حسین حاجی حسینی؛ احمد مرتاضی


واکاوی فقهی – حقوقی تعیین میزان اجرت المثل زنان شاغل در آرای قضایی

دوره 25، شماره 100، شهریور 1402، صفحه 115-136

10.22095/jwss.2024.395912.3231

زهرا سادات میرهاشمی؛ هلیا اقدامی


قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران

دوره 25، شماره 98، اسفند 1401، صفحه 27-60

10.22095/jwss.2023.374571.3204

داود سیفی قره یتاق؛ قاسم اسلامی نیا


واکاوی ابعاد فقهی، شرعی و پزشکی سقط جنین درمانی

دوره 25، شماره 98، اسفند 1401، صفحه 61-82

10.22095/jwss.2023.378413.3140

اسماء هلیسائی؛ محمد اسحاقی؛ محمد حسینی


ارزیابی استحقاق زوجه به نفقه وکیفر ترک نفقه در فرض عدم تمکین مُجاز

دوره 25، شماره 98، اسفند 1401، صفحه 83-109

10.22095/jwss.2023.376922.3134

احسان شهسوار؛ رضا حق پناه؛ محمد امامی


مطالعه تطبیقی حق بر شیردهی و بر تغذیه با شیرمادر

دوره 25، شماره 98، اسفند 1401، صفحه 133-156

10.22095/jwss.2023.377912.3137

سیدمهدی کاظمی؛ زهرا مشایخی


بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 24، شماره 95، خرداد 1401، صفحه 109-132

10.22095/jwss.2022.304384.2799

سیدجلال موسوی نسب؛ عابدین مومنی؛ نادر مختاری افراکتی


کشف خلاف واقع در ازدواج

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 113-133

10.22095/jwss.2022.292161.2712

محمد اسحاقی؛ زهرا غلامی


ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 125-141

10.22095/jwss.2021.300593.2769

مهرداد پاکزاد؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ محمد مهدی پور