کلیدواژه‌ها = دختران
فهم فرایند شکلگیری انتظارات شغلی دختران نوجوان یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22095/jwss.2024.425923.3356

سیدعلیرضا افشانی؛ فائزه شمس الدین قطرم


مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 51-74

10.22095/jwss.2022.290282.2697

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران)

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 117-142

10.22095/jwss.2021.267285.2590

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


مسئولیت کیفری تدریجی دختران

دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 225-266

سام سوادکوهی فر؛ سیدعلی کاظمی


چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

دوره 11، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 173-204

ابوالقاسم فاتحی؛ مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ حسن سعیدی


اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 205-236

حامد عطائی سعیدی؛ محسن ناصری راد؛ سیده فاطمه محبی


تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 65-96

شیدا اعتضادی؛ فاطمه سادات علمدار


دختران و کاربرد اینترنت

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 135-170

مریم فرهمند


نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 197-218

شیوا خلیلی؛ آمنه بختیاری