کلیدواژه‌ها = سیاست های جمعیتی
آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب

دوره 22، شماره 86، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 66، بهمن 1393، صفحه 117-156

سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی


چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی

دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 151-172

محمود مشفق؛ محمدجواد محمودی؛ نادر مطیع حق شناس


بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم

دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 227-262

مونس سیاح؛ مانا مس کار؛ مهلا مس کار