کلیدواژه‌ها = بعد پیامدی
بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 191-235

مسعود حاجی زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ نرگس مروی نام؛ فاطمه ابوترابی زارچی