کلیدواژه‌ها = مصلحت
ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر

دوره 15، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 145-193

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مهدی وکیلی؛ راحله کاردوانی


ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند

دوره 14، شماره 54، اسفند 1390، صفحه 59-89

مهدی رهبر؛ صالح سعادت


تحلیل مستندات قرآنی حیطه ی مدیریت بانوان با تأکید بر سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 157-196

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مسعود راعی؛ لیلا دهقانی