کلیدواژه‌ها = ولایت
بررسی روایی مدیریت زنان

دوره 18، شماره 72، شهریور 1395، صفحه 33-56

10.22095/jwss.2016.44413

علی آقاپیروز


نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 18، شماره 70، اسفند 1394، صفحه 93-139

10.22095/jwss.2016.33171

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ راضیه حسنخانی


نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده

دوره 12، شماره 48، شهریور 1389، صفحه 253-294

ابوالقاسم علیدوست


بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی

دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 187-224

عباس ویشته