کلیدواژه‌ها = مصرف
سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

دوره 22، شماره 85، آذر 1398، صفحه 7-27

10.22095/JWSS.2019.109563

کرم حبیب پور گتابی؛ رضا صفری شالی


رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، شماره 65، آذر 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی)

دوره 12، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 73-98

محمود کیوان آرا؛ رسول ربانی؛ مهدی ژیانپور


مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران)

دوره 12، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 141-170

احمد رضایی؛ مینا اینانلو؛ محمد فکری