کلیدواژه‌ها = اوقات فراغت
تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن

دوره 13، شماره 50، اسفند 1389، صفحه 29-80

مریم رفعت جاه؛ مرجان رشوند؛ مریم شهیدی زندی


اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 205-236

حامد عطائی سعیدی؛ محسن ناصری راد؛ سیده فاطمه محبی


سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 97-134

رضا اسماعیلی؛ کامران ربیعی