نویسنده = نورالدین فراش خیالو
سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 113-146

10.22095/jwss.2022.332257.2947

زینب کاوه فیروز؛ نگار رمضی؛ نورالدین فراش خیالو


تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین

دوره 22، شماره 87، خرداد 1399، صفحه 109-130

10.22095/jwss.2020.208964.2173

نورالدین فراش خیالو؛ نگار رمضی؛ رسول صادقی