نویسنده = اسداله بابایی فرد
تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 167-189

10.22095/jwss.2018.142173

اسدالله بابایی فرد؛ لیلی حبیبی راد


عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان

دوره 18، شماره 71، خرداد 1395، صفحه 59-83

10.22095/jwss.2016.33829

اسداله بابایی فرد؛ فاطمه منصوریان راوندی؛ نفیسه ذوالفقاری