نویسنده = سراج الدین محمودیانی
بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار

دوره 22، شماره 85، آذر 1398، صفحه 73-98

10.22095/JWSS.2019.109567

سراج الدین محمودیانی؛ علی یار احمدی؛ کبری عباسی


تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 7-45

10.22095/JWSS.2018.89241

رسول صادقی؛ نسیبه زنجری؛ سراج الدین محمودیانی


عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 143-166

10.22095/JWSS.2018.89254

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی