نویسنده = محمدجواد جاوید
زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 49-70

10.22095/jwss.2020.214560.2226

راحله سادات حسینی؛ محمدجواد جاوید؛ سید محمد حسینی؛ بابک درویشی


آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب

دوره 22، شماره 86، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 7-34

10.22095/JWSS.2019.92498

مریم مهاجری؛ محمد جواد جاوید


تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

دوره 17، شماره 66، بهمن 1393، صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی