نویسنده = مهدی رضائی
تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی)

دوره 21، شماره 83، خرداد 1398، صفحه 7-30

10.22095/JWSS.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد

دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 173-225

حسین محمودیان؛ مهدی رضائی