نویسنده = کرم حبیب پور گتابی
سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

دوره 22، شماره 85، آذر 1398، صفحه 7-27

10.22095/JWSS.2019.109563

کرم حبیب پور گتابی؛ رضا صفری شالی


انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم

دوره 18، شماره 69، آذر 1394، صفحه 7-40

کرم حبیب پور گتابی


رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، شماره 65، آذر 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 163-190

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار؛ رضا فرج تبار


عوامل طلاق در استان مازندران

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 87-127

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار