نویسنده = حسین نازک تبار
تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران)

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 97-148

محمدجواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازک تبار


مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 163-190

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار؛ رضا فرج تبار


عوامل طلاق در استان مازندران

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 87-127

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار