نویسنده = سیدابوالقاسم نقیبی
بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست

دوره 16، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 117-157

سیدابوالقاسم نقیبی؛ مهدیه محمّد تقی زاده


ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر

دوره 15، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 145-193

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مهدی وکیلی؛ راحله کاردوانی