نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب های اجتماعی مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 129-162]

ا

 • اتباع بیگانه بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 91-134]
 • احکام شرعی اسلام بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 135-173]
 • اخلاق رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 247-283]
 • اخلاق مداری ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 211-253]
 • ارزش های زوجیت رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 247-283]
 • ازدواج مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 7-42]
 • ازدواج بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 91-134]
 • ازدواج بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 135-173]
 • ازدواج مجدّد ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 59-89]
 • استقلال مالی بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 43-85]
 • استیگما بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 153-210]
 • اسناد بین المللی بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 135-173]
 • الگوریتم GMDH پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • امید زندگی پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • انتقال بحران ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 247-274]
 • انقلاب جنسی بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • ایران تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 55-94]
 • ایران تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 95-150]
 • اینترنت کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 7-82]

ب

 • باروری پائین چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 151-172]
 • باروری کل پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • بافت فرهنگی- اجتماعی مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 7-42]
 • بحران ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 247-274]
 • بحران ارزش ها عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 87-127]
 • بحران زدایی ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 247-274]
 • بحران مادری بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • برچسب زنی بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 153-210]

پ

 • پارادایم سازی راهبرد پارادایم سازی اسلامی در حوزه ی‌ جامعه شناسی خانواده و جنسیت [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 163-209]
 • پروبلماتیک مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 129-162]
 • پس انداز ناخالص پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • پنجره ی جمعیتی تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 95-150]
 • پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 153-210]
 • پیش بینی جمعیتی چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 151-172]

ت

 • تابعیت بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 91-134]
 • تحصیلات تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 55-94]
 • تحلیل بقا تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 55-94]
 • تحلیل چندسطحی تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 55-94]
 • تحلیل مقایسه ای تداومی بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • تزاحم احکام مکشوف قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 7-58]
 • تزاحم حقوق زنان قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 7-58]
 • تعارضات زناشوئی مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 7-42]
 • تعارضات مادری بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • تعلقات خانوادگی بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 43-85]
 • تفاوت های جنسیتی بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 153-210]
 • تکالیف زوجین ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 211-253]
 • توانمندی اجتماعی زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 173-225]
 • تولد اول تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 55-94]

ج

 • جامعه شناسی اسلامی راهبرد پارادایم سازی اسلامی در حوزه ی‌ جامعه شناسی خانواده و جنسیت [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 163-209]
 • جامعه شناسی خانواده و جنسیت راهبرد پارادایم سازی اسلامی در حوزه ی‌ جامعه شناسی خانواده و جنسیت [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 163-209]
 • جمعیت بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 227-262]

ح

 • حجاب جایز کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 7-82]
 • حضانت ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 59-89]
 • حقوق کودک جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 175-210]

خ

 • خانواده مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 7-42]
 • خانواده عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 87-127]
 • خانواده بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • خانواده رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 247-283]
 • خانواده بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 135-173]
 • خانواده ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 211-253]
 • خودحمایتی زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 173-225]

د

 • درآمد سرانه پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • دوگانگی نظر و عمل بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • دیدگاه بکر بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 43-85]
 • دینداری بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 43-85]
 • دینداری عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 119-153]

ر

 • رشد اقتصادی و توسعه تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 95-150]
 • رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • روابط زناشویی مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 83-118]
 • روابط والدین و فرزندان و اعتماد زناشویی مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 83-118]

ز

 • زنان زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 173-225]

س

 • سبک زندگی کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 7-82]
 • سرپرستی جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 175-210]
 • سرمایه اجتماعی خانواده عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 119-153]
 • سطح جانشینی چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 151-172]
 • سناریوهای رشد چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 151-172]
 • سن ازدواج تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 55-94]
 • سیاست های جمعیتی چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 151-172]
 • سیاست های جمعیتی بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 227-262]
 • سیستم پویا بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 227-262]

ش

 • شاخص قیمت مصرف کننده پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • شادمانی بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • شادمانی وانمودی بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]

ط

 • طلاق مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 7-42]
 • طلاق بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 43-85]
 • طلاق عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 87-127]
 • طلاق مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 129-162]
 • طلاق رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 247-283]
 • طلاق ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 59-89]
 • طلاق عاطفی عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 119-153]

ع

 • عرفی شدن بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 43-85]
 • عسروحرج ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 59-89]
 • عشق رمانتیک رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 247-283]
 • عوامل اقتصادی مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 129-162]

ف

 • فمینیسم ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 247-274]

ق

 • قاعده ی اهم و مهم قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 7-58]
 • قاعده ی‌ عدل و انصاف قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 7-58]
 • قوانین حمایتی بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 91-134]

ک

 • کارکردگرایی عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 119-153]
 • کتاب مقدس ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 247-274]
 • کم فرزندآوری زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 173-225]
 • کنش های اجتماعی کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 7-82]

گ

 • گذار جمعیتی تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 95-150]
 • گذارهای ساختار سنی تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 95-150]

م

 • مادری بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • ماهواره کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 7-82]
 • مبادله اجتماعی عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 87-127]
 • متغیر بودن مصلحت جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 175-210]
 • مدیریت بدن زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 173-225]
 • مرور تحقیقات مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 129-162]
 • مصلحت ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 59-89]
 • مصلحت جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 175-210]
 • معروف ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 211-253]
 • منابع اسلامی ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 211-253]
 • مناسبات خانوادگی مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 83-118]
 • میزان باسوادی جمعیت پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]

ن

 • ناباروری بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 153-210]
 • نارضایتی زناشویی مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 7-42]
 • نسبی بودن مصلحت جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 175-210]
 • نظریه بازکاوی بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 211-245]
 • نظریه ی تحول فرهنگی اینگلهارت پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 7-53]
 • نظم درون خانواده عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 119-153]
 • نیاز - انتظار عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 87-127]

و

 • ولایت قهری جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، شماره 54، پاییز 1391-1390، صفحه 175-210]
 • ونسیم بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، شماره 55، پاییز 1391-1390، صفحه 227-262]

ه

 • همسان همسری عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 87-127]
 • همسرگزینی رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، شماره 56، پاییز 1391-1390، صفحه 247-283]

ی

 • یادگیری اجتماعی بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، شماره 53، پاییز 1391-1390، صفحه 43-85]