نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثبات نسب جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 223-266]
 • احساس رضایت از مادر بودن بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 105-157]
 • ادله ی اثبات دعوا جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 223-266]
 • ارث زوجه تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 95-121]
 • ارزش های مثبت و منفی فرزندان تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 93-120]
 • استثنائات واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 185-222]
 • اسلام آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • اسلام فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 229-263]
 • اسناد بین المللی حقوق بشر تحول حقوق زنان وخانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 7-52]
 • اشتغال زنان بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 7-58]
 • الگوسازی وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 7-48]
 • الگوی خانواده ی ایرانی اسلامی وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 7-48]
 • الگوی خانواده ی مدرن مدنی وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 7-48]
 • اماره ی قضایی جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 223-266]
 • انگشت نگاری ژنتیکی جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 223-266]

ب

 • بازار کار بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 7-58]
 • باورهای اعتقادی بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم) [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 159-190]
 • بعد پیامدی بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 191-235]
 • بعد عاطفی بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 191-235]
 • بعد مناسکی بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 191-235]
 • بیت المال ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 41-72]

پ

 • پدر واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 185-222]

ت

 • تحول حقوق زنان تحول حقوق زنان وخانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 7-52]
 • تربیت گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 195-238]
 • تشخیص هویت ژنتیکی جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 223-266]
 • تضعیف نهاد خانواده ی سنتی ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 59-104]
 • تعارض روایات تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 95-121]
 • تعداد فعلی و مطلوب فرزندان تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 93-120]
 • تکثیر قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 123-184]
 • تمایلات فرزندآوری فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 121-161]

ج

 • جرایم کیفری جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 223-266]
 • جنسیت فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 229-263]
 • جهانی شدن ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 59-104]

ح

 • حضانت ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 145-193]
 • حضرت علی (ع) نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 7-40]
 • حق بر تربیت گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 195-238]
 • حق والدین گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 195-238]
 • حق و تکلیف ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 145-193]
 • حقوق آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • حقوق تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 111-143]
 • حقوق بشر مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 53-94]
 • حقوق پوزیتیویسم مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 53-94]
 • حقوق زن فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 229-263]
 • حقوق زنان مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 53-94]
 • حقوق زن در اسلام مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 53-94]
 • حقوق سکولار مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 53-94]
 • حقوق فمینیستی مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 53-94]
 • حمایت اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 105-157]
 • حمایت از خانواده تحول حقوق زنان وخانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 7-52]

خ

 • خانواده آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • خانواده تحول حقوق زنان وخانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 7-52]
 • خانواده تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 49-92]
 • خانواده ی اصلی موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب در آن [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 191-228]
 • خانواده ی جهت یاب موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب در آن [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 191-228]
 • خانواده ی موفق موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب در آن [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 191-228]
 • خشونت آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • خصوصیات ظاهری بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم) [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 159-190]

د

 • دادگاه آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • دستگاه قضایی آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • دین داری بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 105-157]
 • دینداری بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 191-235]
 • دیه ی زن ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 41-72]

ر

 • رضایت از زندگی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 105-157]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 191-235]
 • رضایت مندی از فراغت مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 163-190]
 • رفاه زنان بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 7-58]
 • روابط قبل از ازدواج تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 49-92]

ز

 • زمان فراغت مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 163-190]
 • زن آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • زنان نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 7-40]
 • زنان سالمند بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 191-235]
 • زنان کُرد فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 121-161]

س

 • ساختار خانواده وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 7-48]
 • سرقت واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 185-222]
 • سطح باروری تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 93-120]
 • سیاست گذاری اجتماعی بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 7-58]
 • سیاست گذاری اشتغال بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 7-58]
 • سیاست ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 59-104]
 • سیاست ها و قوانین کشورهای مختلف ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 59-104]

ش

 • شهادت تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 111-143]
 • شهادت زن تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 111-143]
 • شهادت مرد تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 111-143]

ص

ط

 • طفل ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 145-193]
 • طلاق تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 49-92]

ع

 • عقل اکتسابی نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 7-40]
 • عقل ذاتی نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 7-40]
 • علم قاضی جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 223-266]

ف

 • فراغت مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 163-190]
 • فرهنگ آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • فرهنگ باروری فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 121-161]
 • فشارهای زندگی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 105-157]
 • فقه تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 111-143]
 • فمینیسم فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 229-263]
 • فمینیسم اسلامی فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 229-263]

ق

 • قاعده قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 123-184]
 • قاعده ی اصولی قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 123-184]
 • قاعده ی عقلی قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 123-184]
 • قاعده ی فقهی قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 123-184]
 • قرآن کریم نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 7-40]
 • قصاص زن ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 41-72]

ک

 • کار آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 73-110]
 • کودک گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 195-238]

گ

 • گفتمان وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 7-48]

م

 • مادر واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 185-222]
 • محرومیت زوجه تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 95-121]
 • مرجحات تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 95-121]
 • مردان نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 7-40]
 • مسئولیت پذیری بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 105-157]
 • مشارکت طلبی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 105-157]
 • مصرف فراغت مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 163-190]
 • مصلحت ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 145-193]
 • معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 49-92]
 • معافیت مادر از حد سرقت واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 185-222]
 • مهاباد فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 121-161]
 • موالید قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، شماره 57، پاییز 1392-1391، صفحه 123-184]
 • موفقیت خانواده موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب در آن [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 191-228]

ن

 • نظریه پردازی وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 7-48]
 • نقصان نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 7-40]

و

 • ولایت قهری ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، شماره 60، پاییز 1392-1391، صفحه 145-193]

ه

 • همسان گزینی بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم) [دوره 15، شماره 59، پاییز 1392-1391، صفحه 159-190]

ی

 • یزد بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، شماره 58، پاییز 1392-1391، صفحه 191-235]